Ogłoszenia parafialne poniżej!

 

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH:

  • dni powszednie: 7.00, 8.00, 18.00 
  • niedziele, uroczystości: 7.00, 8.30, 10.00 (młodzieżowa), 11.30 (dziecięca), 13.00, 18.00;
  • święta nieuznane państwowo: 7.00, 8.00, 18.00;

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW:

  • Droga Krzyżowa: piątki Wielkiego Postu: 7.30 (dorośli), 16.30 (dzieci i gimnazjaliści), 17.15 (młodzież szkół średnich i dorośli);
  •  Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP w niedziele po pierwszej Eucharystii
  • Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym: niedziele Wielkiego Postu, 17.15
  • Nowenna do NMP Wspomożycielki Wiernych: środy, 17.15
  • wypominki, nabożeństwa majowe, czerwcowe, październikowe, środowe, czwartkowe: każdego dnia  o godz. 17.15

SPOWIEDŹ:

Kapłan posługuje w konfesjonale już na 15 minut przed rozpoczęciem każdej  Mszy św.

 

 

45 rocznica powstania parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie(2017r.)

W świątyni parafialnej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie na przestrzeni wieków modlili się katolicy, luteranie, prawosławni i grekokatolicy. Warto zatem przyjrzeć się historii tego miejsca i jego walorom.

Historia dawniejsza

Początki życia parafialnego w Lubinie sięgają XII wieku i związane są z kościołem na terenie Starego Lubina – osady na ważnym szlaku handlowym z Magdeburga do Wrocławia i Kijowa, która pod koniec XII w. staje się miastem na prawie polskim. Rozwój handlu i rzemiosła prowadzi do powstania nowego miasta i drugiej drewnianej świątyni, ufundowanej prawdopodobnie przez Henryka Brodatego i św. Jadwigę około roku 1205, dedykowanej Najświętszej Maryi Pannie. W roku 1288 nadano temu nowemu miastu prawo magdeburskie, co jeszcze zwiększyło jego konkurencyjność. W 1319 r. Stary Lubin zostaje włączony do nowego miasta,  kościół na Starym Lubinie traci swą pozycję, a świątynią parafialną staje się kościół NMP. Najprawdopodobniej już w pierwszej połowie XIV w. rozpoczęto w parafii budowę ceglanej gotyckiej świątyni, której koncepcję wielokrotnie rozszerzano. W tym też czasie legnicki książę Ludwik I, obrawszy Lubin za swą rezydencję, funduje kaplicę zamkową, przy której również powstaje parafia. Budynek kościoła Najświętszej Maryi Panny w obecnym kształcie został ukończony i poświęcony w roku 1511. Niestety, katolicy krótko cieszyli się kościołem, który z takim poświęceniem budowali przez 150 lat. Zniemczony potomek śląskich Piastów, legnicki książę Fryderyk II, podległy wpływowi Kaspra Schwenckfeldiusa – przedstawiciela Lutra na tym terenie – w 1522 r.  porzuca wiarę katolicką. Później  czyni luteranizm religią wiodącą w swym księstwie i tak lubińska świątynia Najświętszej Maryi Panny w 1524 r. staje się miejscem modlitwy protestantów, pozostając nim do 1945 r. Protestanci dostosowali wnętrze kościoła do własnych potrzeb – dobudowali balkony, zmienili układ ław, a w XVII w. dawny ołtarz główny (poliptyk Zaśnięcie Maryi z 1522 r. ) zastąpiono ołtarzem barokowym.

Historia nowsza

Po II wojnie światowej z Lubina i okolic stopniowo wysiedlani są mieszkający tu Niemcy, a z różnych stron przybywa ludność polska. W mieście jest jedna świątynia katolicka i parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, w której posługę dla Polaków sprawował najpierw franciszkanin (1946-1947), a później augustianie (1947-1949). Znaczącym dla życia religijnego Lubina i okolicznych wsi jest rok 1949, kiedy to duszpasterstwo podejmują salezjanie – synowie Księdza Bosko.  Powstaje zespół księży posługujących w Lubinie i sąsiadujących parafiach wiejskich, a w 1951 r. erygowany zostaje dom zakonny pw. Najśw. Serca P. Jezusa. Być może salezjanie nie byli wcześniej specjalistami od duszpasterstwa parafialnego, ale szybko odnajdują się w nowej rzeczywistości i z całą gorliwością podejmują standardową pracę parafialną, organizują naukę religii dla dzieci i młodzieży oraz wnoszą w te obszary akcenty charyzmatu Księdza Bosko. Wkrótce na praktyki wychowawczo-duszpasterskie do Lubina kierowani są klerycy salezjańscy, którzy podejmują nauczanie religii i opiekę nad ministrantami. W 1949 r. kościół Najśw. Maryi Panny przejmują wyznawcy prawosławia, którzy stanowią spory odsetek przybyłej ludności (dobrowolnie i pod przymusem w ramach akcji Wisła). Budynek kościelny jest w marnym stanie, częściowo zniszczony, częściowo zdewastowany, w latach powojennych wywieziono cenne rzeźby i obrazy, a pierwotny ołtarz został zainstalowany jako główny ołtarz katedry wrocławskiej.  W 1951 r. prawosławni otrzymują od władz inne miejsce kultu (kościół na Starym Lubinie), a tzw. „duży kościół” staje się bezużyteczny i podlega dalszej dewastacji. W 1958 r. troska o kościół Najśw. Maryi Panny zostaje zlecona młodemu i przedsiębiorczemu duszpasterzowi parafii Najśw. Serca P. Jezusa ks. Julianowi Cieskowi. We współpracy z parafianami zabezpiecza obiekt kościelny, usuwa przegniłe elementy drewnianego wyposażenia, które pozostało po protestantach i przygotowuje wszystko tak, aby można było w tym miejscu sprawować liturgię dla wiernych. Kościół poświęcił na nowo i nadał tytuł Matki Bożej Częstochowskiej wrocławski biskup Bolesław Kominek dnia 20.12.1959 r. W tym też okresie radykalnie zmienia się sytuacja demograficzna i ekonomiczna Lubina, co związane jest z odkryciem złóż rud miedzi, a następnie ich eksploatacją. Budowane są kopalnie, w 1962 r. powstaje Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, a z różnych rejonów Polski przybywają do pracy ludzie, którzy zamieszkują w powstających osiedlach i stają się nowymi mieszkańcami miasta. Dynamikę tych procesów obrazują liczby ludności Lubina w poszczególnych latach: 1946 r.  – 1769; 1950 r. – 2743; 1960 r. – 5471; 1970 r. – 28900; 1980 r. – 67119. Aby zapewnić lepszą opiekę duchową lubińskim katolikom abp Bolesław Kominek w dniu 11.04.1972 r. wydaje dekret, na mocy którego powstaje parafia Matki Bożej Częstochowskiej, obejmująca znaczną część Lubina i kilka okolicznych wsi (Chróstnik, Czynszowice, Czerniec, Koźlice, Księginice, Krzeczyn Wielki, Siedlce, Składowice i Ustronie). Pierwszym proboszczem parafii został mianowany salezjanin ks. Andrzej Reca (1972-1978). Kolejnymi proboszczami parafii byli: ks. Kazimierz Parciak (1978-1988); ks. Jan Pryputniewicz (1988-1994); ks. Kazimierz Pracownik (1994-2003); ks. Franciszek Steblecki (2003-2012). Aktualnie proboszczem jest ks. Paweł Bujak, który objął urząd w 2012 r. Z biegiem lat biskupi (najpierw wrocławscy, a od 1992 r. legniccy) powoływali do istnienia nowe parafie, wydzielone z terytorium parafii Matki Bożej Częstochowskiej, tak że w 2017 r. obejmuje ona tylko centralną część miasta i liczy ok. 13500 mieszkańców. Na terenie parafii, z racji jej położenia, funkcjonuje wiele szkół i placówek oświatowych, zapewniających kształcenie dzieciom i młodzieży. Staraniem parafii zespół duchownych i świeckich nauczycieli religii prowadzi zajęcia dla ponad 2500 uczniów. Oprócz troski o życie duchowe parafian proboszczowie i ich współpracownicy organizowali różne formy służby dzieciom i młodzieży, liczne grupy parafialne, chór i orkiestrę, bibliotekę parafialną, wydarzenia kulturalne (m.in. Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej), działalność charytatywną. Od 1967 r. w parafii posługują także siostry Córki Maryi Wspomożycielki (salezjanki), realizując na różnych polach charyzmat św. Marii Dominiki Mazarello. Od 1984 r. Rodzina Salezjańska w Lubinie wzbogacona zostaje o Salezjańskich Pomocników Kościoła, obecnie zwanych Stowarzyszeniem Salezjanów Współpracowników i Salezjanek Współpracownic. Wspólnota parafialna obdarzona została całym szeregiem powołań kapłańskich (zakonnych i diecezjalnych), powołań do życia konsekrowanego, a także misyjnych. W latach 1979-1988 w świątyni sprawowali liturgię także wierni obrządku grecko-katolickiego. Duszpasterze dbali także o kościół, który z czasem nabierał nowego blasku (konserwacja epitafiów, ołtarza i organów, nowe pokrycie dachowe, posadzka i witraże). Dla ochrony cennego zabytku, jakim jest „duży kościół”, ważne są lata 2008 -2015, w których została gruntownie odrestaurowana fasada kościoła, dach kościoła i wieży oraz zainstalowano oświetlenie tych obiektów. Prace,  wspierane wydatnie przez Prezydenta Miasta Lubina, Radę Miasta, Starostwo Powiatu, KGHM – Polska Miedź, Urząd Marszałkowski we Wrocławiu oraz parafian, rozpoczął ks. F. Steblecki, a ukończył ks. B. Bujak. W 2017 r.  wykonane zostały dogłębne prace remontowo-konserwatorskie w przedniej części nawy głównej świątyni, finansowane przez Urząd Miasta Lubina i parafię. Skutkiem tych przedsięwzięć jest znaczne podniesienie waloru estetycznego kościoła, będącego głównym zabytkiem miasta. 

Ważniejsze elementy zabytku

Ołtarz: barokowy z  XVIII w.  pierwotnie o charakterze protestanckim, w który został wpisany obraz Matki Bożej Częstochowskiej, nieznanego pochodzenia. Ponad obrazem znajduje się niewielkich rozmiarów rzeźba pelikana karmiącego swą krwią pisklęta (symboliczne przedstawienie Eucharystii), a jeszcze wyżej znak Boga Trójjedynego – trójkąt otoczony promieniami z wpisanym Imieniem Bożym (w języku hebrajskim JHWH).

Sakramentarium: wykonane z piaskowca (przed Reformacją umieszczano w nim Najświętszy Sakrament), pochodzi z XV wieku, ma wysokość 10 metrów, znajduje się po lewej stronie ołtarza i jest najcenniejszym zabytkiem kościoła.

Ambona: późnorenesansowa kazalnica z 1623 r. ozdobiona jest figurami Świętych Apostołów i Ewangelistów (tych ostatnich otaczają dodatkowo złote motywy roślinne), oraz aniołów, a zwieńczona  rzeźbą Chrystusa.

Stalle: ławy ozdobione niewielkich rozmiarów obrazkami, na których czas odcisnął już swoje piętno i niewiele na nich zobaczymy (na jednej ze stall widnieje lew spoczywający u podnóża wieży, dwa węże, skrzyżowane ze sobą łopaty).

Epitafia: epitafia drewniane z XVI wieku (ewenement na skalę europejską) oraz epitafia kamienne i płyty nagrobne z różnych okresów, przedstawiają rycerzy i osoby świeckie.

Krucyfiks: z późnogotycką rzeźbą Chrystusa nadnaturalnej wielkości, znajduje się w ostrołuku pod sufitem, pomiędzy nawą główną a prezbiterium.

Organy: prospekt organowy z dekoracją barokową datowany na 1785 r.

Wieża: dzwonnica jest połączona łękiem (zamkniętym, nadwieszonym gankiem) z murami kościoła, a powstała z przebudowy jednej z XIV-wiecznych baszt obronnych miasta w drugiej połowie XV wieku (na najwcześniejszym z dzwonów lubińskich widniał rok 1451). Podwyższano ją w wiekach XVI, XVII a nawet XVIII. Obecnie wieża ma 60 metrów wysokości i pokryta jest dachem namiotowym.

Witraże (dzieła współczesne): w prezbiterium znajduje się pięć okien ozdobionych witrażami. Na pierwszym z nich ukazano księcia Władysława, ojca Kordeckiego, a także obronę Jasnej Góry. Na drugim witrażu przedstawiono Ukoronowanie NMP, pokłon Trzech Króli oraz św. Annę wraz z Maryją. Trzeci ukazuje Upadek Adama i Ewy, Boga w otoczeniu aniołów oraz stworzenia Boże. Na czwartym widać m.in. Boże Narodzenie i Śmierć Chrystusa, a na piątym Zesłanie Ducha Świętego, Chrzest Jezusa, Zwiastowanie NMP oraz św. Michała Archanioła. W południowej nawie znajdują się trzy witraże. Na pierwszym z nich przedstawiono wydarzenia ewangeliczne: powołanie uczniów, cudowny połów ryb, rozmnożenie chleba. Na drugim i trzecim ukazano wydarzenia, o których czytamy w Dziejach Apostolskich: uzdrowienie chromego przez Apostołów Piotra i Jana, wystąpienie św. Szczepana oraz męczeńską jego śmierć, nawrócenie Szawła, udzielanie chrztu i przekazywanie Ducha Świętego przez nałożenie rąk. W północnej nawie, gdzie mieści się kaplica św. Barbary, widzimy witraż, na którym przedstawiono Patronkę Górników, jej nawrócenie i męczeńską śmierć oraz herb górniczego miasta Lubina.

Obchodząc 45-lecie istnienia parafii dziękujemy nade wszystko duchownym i świeckim, którzy sumiennie i z oddaniem pracowali i pracują w parafii dla chwały Boga i wspólnoty Kościoła oraz ku pożytkowi lokalnej społeczności Lubina.

===================================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

===================================================================================

       Przepraszamy za zmianę miejsca ogłoszeń – mamy problem ze stroną!

==============================================================================

 

 

O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E

 

14. Niedziela Zwykła – 07.07.2019r.

 

 

1. Wydarzenia:

 

a/ dzisiaj, w pierwszą niedzielę miesiąca, całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Niepokalanej od godz. 8.00–17.00;

 

b/ w poniedziałek wspomnienie św. Jana z Dukli;

 

c/ całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu – w kaplicy

Niepokalanej – w każdą środę od godz. 8.00 – 17.00;

 

d/ we czwartek, 11 lipca święto Benedykta, Opata;

 

e/ w piątek, czcimy św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu;

 

f/ w sobotę będziemy wzywali wstawiennictwa świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta;

 

2. Bóg zapłać za troskę o nasz kościół OSOBOM sprzątającym każdego tygodnia naszą świątynię. Zapraszamy też osoby do jednorazowej  pomocy.

 

3. Dziękujemy za wszelkie ofiary składane na potrzeby naszego kościoła

na tacę oraz konto parafialne.

 

4. UwagaKANDYDACI do SALEZJANÓW:

Kontakt – tel. 662 136 587; thawrylewicz@yahoo.pl

 

5.  Bardzo prosimy, aby do Komunii św. czy to przed ołtarzem, czy też w nawach bocznych, zawsze ustawiać się w dwóch rzędach, nawet gdy Komunii udziela jeden ksiądz czy szafarz. Po Przyjęciu Komunii, odchodzimy na zewnątrz rzędu, aby nie blokować innych przystępujących do sakramentu.

 

6.  BIBLIOTEKA PARAFIALNA, czynna jest we wtorki i czwartki

od godz. 16.00 – 17.45 i w niedzielę od godz. 11.00-12.30.

 

7. Dzisiaj zbiórka ofiar na misje dla Ks. Jacek Garus, który wyjeżdża  do Afryki.

 Bóg zapłać za ofiary oraz gorące podziękowanie dla osób zbierających.

 

8. 29 lipca, wyruszy 27. Piesza Pielgrzymka Diecezji Legnickiej na Jasna Górę

o godz. 6.00 z legnickiej katedry i dotrze do celu przed południem 7 sierpnia.

Szczegółowe informacje na plakacie.

 

9. Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej zaprasza kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych, oferując im wszechstronną i profesjonalną pomoc. Informacje w siedzibie w Lubinie przy AL. Komisji Edukacji Narodowej 6a

(II piętro), od godz. 10.00–18.00.

 

10.  Kronika żałobna.

Pomódlmy się za zmarłych parafian, zmarłych z naszych rodzin. Szczególnie polecają się naszej modlitwie świętej pamięci Katarzyna Pielech(l.73), Janina Filipowicz(l.89),

Wiesław Pilaciński(l.78) – nasz wieloletni organista!

 

 

 

 

 

                   Wieczny odpoczynek…                          

 

                                                            Ks. Paweł Bujak sdb-– proboszcz

(tel. 844 41 40; email: lubinmbcz@salezjanie.pl

                                  www.mbcz.lubin.pl)

 

 

 

Konto parafialne:

 

Bank Zachodni WBK S.A.

1 w Lubinie, ul. Odrodzenia 5,

59-300 Lubin

Nr rachunku: 91 1090 2082 0000 0001 0057 8697

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

===================================================================================================================================

O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E

11. Niedziela Zwykła – 16.06.2019r.

 

UROCZYSTOŚĆ  NAJŚWIĘTSZEJ   TRÓJCY 

 

 

1. Wydarzenia:

 

a/nabożeństwa czerwcowe w kościele każdego dnia o godz. 17.15.

 

b/ w poniedziałek, wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego;

 

c/ w środę przed Bożym Ciałem zapraszamy dzieci i młodzież o godz. 16.30 na Msze św., na zakończenie roku szkolnego z błogosławieństwem na czas wakacji. Od godzony 16.00 będzie można skorzystać ze spowiedzi;

 

d/ całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu – w kaplicy Niepokalanej –

w każdą środę od godz. 8.00 – 17.00;

 

e/we czwartek, 20 czerwca, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało.

Msze św. o godz. 7.00, 8.30, 10.00 na Rynku Lubińskim po której wyruszy procesja Bożego Ciała ulicami: Chrobrego, Piastowska, Wrocławska, Kopernika, Tysiąclecia i powrót na Rynek.

W Oktawie Bożego Ciała podczas nabożeństwa czerwcowego będzie procesja eucharystyczna wokół kościoła;

 

f/ w piątek, św. Alojzego Gonzagi;

 

2. Bóg zapłać za troskę o nasz kościół OSOBOM sprzątającym każdego tygodnia naszą świątynię. Zapraszamy też osoby do jednorazowej  pomocy.

 

3. Dziękujemy za wszelkie ofiary składane na potrzeby naszego kościoła

na tacę oraz konto parafialne.

 

4.Mistrzyni Natasza Czerwonka zaprasza na PIKNIK RODZINNY, który odbędzie się

23 czerwca od godz. 12 na obiektach RCS-lodowisko i stadion.

Między innymi odbędą się mistrzostwa Lubina w jeździe na rolkach oraz będą też konkursy, loterie, atrakcje dla dzieci.

Podczas wydarzenia zbierane będą pieniądze na pomoc chorej na białaczkę, 8 letniej Milence.

 

5. Spotkanie KANDYDATÓW do SALEZJANÓW:  24 czerwca 2019 r.

Kontakt: tel. 662 136 587; thawrylewicz@yahoo.pl

 

6. W dniu 23. czerwca, ks. Proboszcz Paweł Bujak, będzie obchodził 25-lecie kapłaństwa.

Mszę świętą dziękczynną SREBRNY JUBILAT odprawi o godz. 13.00.

 

 

7. Bardzo prosimy, aby do Komunii św. czy to przed ołtarzem, czy też w nawach bocznych, zawsze ustawiać się w dwóch rzędach, nawet gdy Komunii udziela jeden ksiądz czy szafarz. Po Przyjęciu Komunii, odchodzimy na zewnątrz rzędu, aby nie blokować innych przystępujących do sakramentu.

 

8.  BIBLIOTEKA PARAFIALNA, czynna jest we wtorki i czwartki

od godz. 16.00 – 17.45 i w niedzielę od godz. 11.00-12.30.

 

9. Dostrzeżone niestaranności w wykonaniu dachu kościoła na razie zostały naprawione. Dziękujemy za trud naprawy w ekstremalnych warunkach panom: Władysławowi Kotlarczykowi, Stefanowi Brzezińskiemu, Janowi Jarząbkowi i Piotrowi Bocianowskiemu. Zostały też odnowione drzwi od wejścia bocznego kościoła, od strony krzyża oraz okno. Naprawiono ponadto siatkę zabezpieczającą jedno z dużych okien witrażowych.

 

10. W Uroczystość Bożego Ciała, 20 czerwca w godzinach od 16.00-21.00

na LUBIŃSKIM RYNKU odbędzie się wydarzenie modlitwy. Serdecznie zapraszamy.

 

11.  Kronika żałobna.

Pomódlmy się za zmarłych parafian, zmarłych z naszych rodzin. Szczególnie polecają się naszej modlitwie świętej pamięci Lechosław Jaśkowiak(l.75), Jan Knysz(l.64), Zofia Chmielowska(l.87), Józefa Skowrońska(l.84), Leopold Baniak(l.90) i ks. Jacek Falkowski – salezjanin lat 62.

 

 

                   Wieczny odpoczynek…                          

 

                                                            Ks. Paweł Bujak sdb-– proboszcz

(tel. 844 41 40; email: lubinmbcz@salezjanie.pl

                                  www.mbcz.lubin.pl)

 

 

 

Konto parafialne:

 

Bank Zachodni WBK S.A.

1 w Lubinie, ul. Odrodzenia 5,

59-300 Lubin

Nr rachunku: 91 1090 2082 0000 0001 0057 8697

 

 

 

 

 

 

===============================================================================================================================

O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E

 09.06.2019r.

 

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA  ŚWIĘTGO

 

 

1. Wydarzenia:

 

a/nabożeństwa czerwcowe w kościele każdego dnia o godz. 17.15.

 

b/ w poniedziałek, święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła;

 

c/ we wtorek, św. Barnaby Apostoła;

 

d/ całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu – w kaplicy

Niepokalanej – w każdą środę od godz. 8.00 – 17.00;

 

e/ we czwartek, 13 czerwca, święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana;

 

f/ w piątek, błogosławionego Michała Kozala, biskupa i męczennika;

 

g/  za tydzień w niedzielę, uroczystość Najświętszej Trójcy.

 

2. Bóg zapłać za troskę o nasz kościół OSOBOM sprzątającym każdego tygodnia naszą świątynię. Zapraszamy też osoby do jednorazowej  pomocy.

 

3. Dziękujemy za wszelkie ofiary składane na potrzeby naszego kościoła

na tacę oraz konto parafialne.

 

4.  Spotkanie katechetów we wtorek, 11 czerwca o godz. 19.15.

 

5. Spotkanie KANDYDATÓW do SALEZJANÓW:  24 czerwca 2019 r.

Kontakt: tel. 662 136 587; thawrylewicz@yahoo.pl

 

6. Ostatnie spotkanie drugiej grupy przygotowującej się do bierzmowania, odbędzie się 14 czerwca, w piątek o godz. 19.00 w kościele.

 

7.  W przyszłą niedzielę 16. czerwca o godz. 11.30 swoją Mszę św. PRYMICYJNĄ w intencji całej wspólnoty parafialnej, a zwłaszcza dzieci            

           i młodzieży, odprawi ks. Marek Majewski, który przez dwa miesiące pełnił posługę diakońską w naszej parafii.

 

8. W dniu 23. czerwca, ks. Proboszcz Paweł Bujak, będzie obchodził 25-lecie kapłaństwa. Mszę świętą dziękczynną SREBRNY JUBILAT odprawi o godz. 13.00.

 

9. Bardzo prosimy, aby do Komunii św. czy to przed ołtarzem, czy też w nawach bocznych, zawsze ustawiać się w dwóch rzędach, nawet gdy Komunii udziela jeden ksiądz czy szafarz. Po Przyjęciu Komunii, odchodzimy na zewnątrz rzędu, aby nie blokować innych przystępujących do sakramentu.

 

10.  BIBLIOTEKA PARAFIALNA, czynna jest we wtorki i czwartki

od godz. 16.00 – 17.45 i w niedzielę od godz. 11.00-12.30.

 

11. Niestaranność w wykonaniu dachu kościoła, skutkuje dzisiaj wieloma przeciekami i zalaniami  bocznych ścian.

Podjęto już całościowy przeglądu dachu i prace przy uszczelnieniu wewnętrznych i zewnętrznych miejsc z użyciem specjalistycznych urządzeń.

 

12. W Uroczystość Bożego Ciała, 20 czerwca w godzinach od 16.00-21.00 na LUBIŃSKIM RYNKU odbędzie się wydarzenie ewangelizacyjne

"JEZUS NA RYNKU". Dla każdej osoby będzie tam szansa na osobiste spotkanie żywego Jezusa w Namiocie Adoracji.

Do tego wydarzenia pragniemy się przygotować przez MODLITWĘ RÓŻAŃCOWĄ za mieszkańców Lubina,

odmawianą codziennie na Rynku od 13 do 19 czerwca o godz. 19.30.

 

13.  Kronika żałobna.

Pomódlmy się za zmarłych parafian, zmarłych z naszych rodzin. Szczególnie polecają się naszej modlitwie świętej pamięci

Danuta Kryłowska (l.72), Maria Pochylska (l. 83), Tadeusz Jałosiński (l. 67), Andrzej Tuszyński (l. 60), Marianna Żygadło (l. 87).

 

 

                   Wieczny odpoczynek…                          

 

                                                            Ks. Paweł Bujak sdb-– proboszcz

(tel. 844 41 40; email: lubinmbcz@salezjanie.pl

                                  www.mbcz.lubin.pl)

 

 

 

Konto parafialne:

 

Bank Zachodni WBK S.A.

1 w Lubinie, ul. Odrodzenia 5,

59-300 Lubin

Nr rachunku: 91 1090 2082 0000 0001 0057 8697

 

 

 

===================================================================================================================================

 

O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E

 7. Niedziela Wielkanocna – 02.06.2019r.

Wniebowstąpienie Pańskie

 

1. Wydarzenia:

a/nabożeństwa czerwcowe w kościele każdego dnia

o godz. 17.15.

b/ dzisiaj, z racji Pierwszej Niedzieli miesiąca, całodzienna adoracja  Najświętszego Sakramentu,

w kaplicy Niepokalanej – wejście od strony krzyża misyjnego – od godz. 8.00 – 17.00;

c/ w poniedziałek, wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi

i Towarzyszy

d/ całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu – w kaplicy

Niepokalanej – w każdą środę od godz. 8.00 – 17.00;

e/ w środę, świętego Bonifacego;

f/ w Pierwszy Piątek miesiąca, kolejna Msza św. WSPÓLNOTOWA ZA ZMARŁYCH oraz za wszystkich,

których już w tym roku – z naszej parafii – odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku.

Wymienimy te osoby, których pogrzeb odbył się w miesiącu maju.

g/ św. Jadwigę, królową uczcimy w sobotę 8 czerwca;

h/ też w dniu 8 czerwca, w sobotę od godz. 19.30 w kościele pw. św. Jana Bosko rozpocznie się

CZUWANIE MODLITEWNE przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

W programie czuwania: uwielbienie, konferencja, adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa wstawiennicza,

świadectwa. Czuwanie zakończy się Eucharystią sprawowaną o godz. 22.30. 

1a. Niestaranność w wykonaniu dachu kościoła, skutkuje dzisiaj wieloma przeciekami i zalaniami  bocznych ścian, co udało nam się wreszcie odkryć po ostatnich długotrwałych opadach, dlatego musimy podjąć się całościowego przeglądu dachu i uszczelnienia wewnętrznych jak

i zewnętrznych miejsc przy użyciu specjalistycznych maszyn;

2. Podajemy terminy spotkań KANDYDATÓW do SALEZJANÓW:

31.05 – 04.06.2019r. i 24 czerwca.

Kontakt: tel. 662 136 587; thawrylewicz@yahoo.pl

 

3. Bóg zapłać za troskę o nasz kościół OSOBOM sprzątającym każdego tygodnia naszą świątynię. Zapraszamy też osoby do jednorazowej  pomocy.

4. Dziękujemy za wszelkie ofiary składane na potrzeby naszego kościoła

na tacę oraz konto parafialne.

 

5. Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio informuje,

że na nowy rok szkolny są tworzone nowe klasy IV, V i VII . Istnieje możliwość przeniesienia dziecka do tych klas. Bliższe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.

6. Informujemy, że w dniu 28 maja została poświęcona i otwarta nowa kaplica

w Krematorium Leonardo przy ul. Zacisze 1(Obora-Nowy Cmentarz).

 

7. Bardzo prosimy, aby do Komunii św. czy to przed ołtarzem, czy też w nawach bocznych, zawsze ustawiać się w dwóch rzędach,

nawet gdy Komunii udziela jeden ksiądz czy szafarz. Po Przyjęciu Komunii, odchodzimy na zewnątrz rzędu,

aby nie blokować innych przystępujących do sakramentu.

 

8.  BIBLIOTEKA PARAFIALNA, czynna jest we wtorki i czwartki

od godz. 16.00 – 17.45 i w niedzielę od godz. 11.00-12.30.

 

9. Pierwsza, Piesza Pielgrzymka z Lubina do Gietrzwałdu odbędzie się

w terminie od 10-27 czerwca, szlakiem dziesięciu sanktuariów.

Informacje na plakacie!

 

10.  Kronika żałobna.

Pomódlmy się za zmarłych parafian, zmarłych z naszych rodzin.

 

 

                   Wieczny odpoczynek…                          

 

                                                            Ks. Paweł Bujak sdb-– proboszcz

(tel. 844 41 40; email: lubinmbcz@salezjanie.pl

                                  www.mbcz.lubin.pl)

 

 

 

Konto parafialne:

 

Bank Zachodni WBK S.A.

1 w Lubinie, ul. Odrodzenia 5,

59-300 Lubin

Nr rachunku: 91 1090 2082 0000 0001 0057 8697

 

Boże Ciało 20 czerwca 2019r.

Msza św. na Rynku Lubińskim o godz. 10.00

———————————————————————————————————

 

23 czerwca, w niedzielę uroczystość

SREBRNEGO JUBILEUSZU KAPŁAŃSTWA

ks. Proboszcza Pawła Bujaka SDB.

Jubilat Msze św. odprawi o godz. 13.00

——————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

 

====================================================================================================================================

 

O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E

 6. Niedziela Wielkanocna – 26.05.2019r.

 

 

1. Wydarzenia:

a/nabożeństwa majowe w kościele każdego dnia o godz. 17.15.

Dzisiaj ostatnia „MAJÓWKA”  na mieście przy figurce na ul. Kazimierza Wielkiego przy klatce nr 3, o godz. 15.30;

b/ od poniedziałku do piątku wraz z dziećmi pierwszokomunijnymi przeżywali będziemy „BIAŁY TYDZIEŃ”. Dziękujemy Siostrze Dyrektor Joannie Jasińskiej

za przygotowanie dzieci do I Komunii świętej;

c/ środę, wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej oraz w Rodzinie Salezjańskiej błog. Józefa Kowalskiego;

d/ całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu – w kaplicy Niepokalanej

– w każdą środę od godz. 8.00 – 17.00;

e/ w piątek, 31 maja w święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny  zapraszamy na modlitwę w intencji strażaków.

Msza św. w naszym kościele o godz. 11.30, a następnie uroczyste spotkanie na Rynku w Lubinie.

Na uroczystości zaprasza Starostwo Powiatowe;

 

f/ w Pierwszą Sobotę miesiąca czerwca, przypada wspomnienie św. Justyna, męczennika a także Msza św. i różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu NMP o godz. 7.00 rano oraz rozpoczniemy nabożeństwa czerwcowe- ku czci Serca Pana Jezusa o godz. 17.15;

g/ w niedzielę, 2 czerwca zmiana Tajemnic Różańca oraz całodzienna adoracja  Najświętszego Sakramentu, w kaplicy Niepokalanej – wejście od strony krzyża misyjnego – od godz. 8.00 – 17.00;

h/ Stowarzyszenie Kresowian i Centrum Kultury „Muza” w Lubinie, zapraszają na wystawę: CMENTARZ OBROŃCÓW LWOWA.

Wystawa czynna będzie do końca maja;

i/ niestaranność w wykonaniu dachu kościoła, skutkuje dzisiaj wieloma przeciekami i zalaniami  bocznych ścian,

co udało nam się wreszcie odkryć po ostatnich długotrwałych opadach, dlatego musimy podjąć się całościowego

przeglądu dachu i uszczelnienia wewnętrznych jak

i zewnętrznych miejsc przy użyciu specjalistycznych maszyn;

2. Podajemy terminy spotkań KANDYDATÓW do SALEZJANÓW:

31.05 – 04.06.2019r. i 24 czerwca.

Kontakt: tel. 662 136 587; thawrylewicz@yahoo.pl

3. Bóg zapłać za troskę o nasz kościół OSOBOM sprzątającym każdego tygodnia naszą świątynię. Zapraszamy też osoby do jednorazowej  pomocy.

4. Dziękujemy za wszelkie ofiary składane na potrzeby naszego kościoła

na tacę oraz konto parafialne.

5. Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio informuje,

że na nowy rok szkolny są tworzone nowe klasy IV, V i VII . Istnieje możliwość przeniesienia dziecka do tych klas. Bliższe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.

6. Zapraszamy na VI Marsz dla Życia i Rodziny w niedzielę

2 czerwca 2019 r. O godz. 11:30 przed wyruszeniem Marszu zostanie odprawiona Msza św. w kościele pw. św. Jana Bosko.

Prosimy uczestników, by ubrali się na w kolorze białym.

7. Bardzo prosimy, aby do Komunii św. czy to przed ołtarzem, czy też w nawach bocznych, zawsze ustawiać się w dwóch rzędach, nawet gdy Komunii udziela jeden ksiądz czy szafarz. Po Przyjęciu Komunii, odchodzimy na zewnątrz rzędu, aby nie blokować innych przystępujących do sakramentu.

8.   BIBLIOTEKA PARAFIALNA, czynna jest we wtorki i czwartki

od godz. 16.00 – 18.00 i w niedzielę od godz. 11.00-12.30.

 

9. Pierwsza, Piesza Pielgrzymka z Lubina do Gietrzwałdu odbędzie się

w terminie od 10-27 czerwca, szlakiem dziesięciu sanktuariów.

Informacje na plakacie!

 

10.  Kronika żałobna.

Pomódlmy się za zmarłych parafian, zmarłych z naszych rodzin. Szczególnie polecają się naszej modlitwie świętej pamięci, Janina Leszko(l.81),

Henryk Lorenz(l.84), Krzysztof Mospan(l.24),

 

                   Wieczny odpoczynek…                          

 

                                                            Ks. Paweł Bujak sdb-– proboszcz

(tel. 844 41 40; email: lubinmbcz@salezjanie.pl

                                  www.mbcz.lubin.pl)

 

 

 

Konto parafialne:

 

Bank Zachodni WBK S.A.

1 w Lubinie, ul. Odrodzenia 5,

59-300 Lubin

Nr rachunku: 91 1090 2082 0000 0001 0057 8697

 

===============================================================================================================================

 

O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E

 5. Niedziela Wielkanocna – 19.05.2019r.

 

1. Wydarzenia:

a/nabożeństwa majowe w kościele każdego dnia o godz. 17.15.

Dzisiaj „MAJÓWKA” na Mieście przy figurce, odbędzie się na ul. Skłodowskiej obok bloku, klatki 19b o godz. 15.30; natomiast za tydzień, ostatnia „MAJÓWKA”  

na ul. Kazimierza Wielkiego przy klatce nr 3;

b/ 24 maja, w piątek w Zgromadzeniu Salezjańskim uroczystość Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, Patronki Zgromadzenia;

c/ w przyszłą niedzielę, Pierwsza Komunia święta

w naszej parafii na Mszy św. o godz. 11.00(Msza św. będzie

więc o półgodziny wcześniej niż jest w normalnym coniedzielnym rozkładzie).

Msza św. z okazji ROCZNICY KOMUNII ŚW. zostanie odprawiona tego samego dnia o godz. 13.00;

d/ próba generalna dla dzieci pierwszokomunijnych we wtorek

o godz. 16.00, natomiast spowiedź z nabożeństwem odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych w piątek, 24 maja o godz. 16.00;

e/ próba dla dzieci rocznicowych we czwartek o godz. 16.00 a spowiedź dla nich

w piątek  od godz. 15.00;

f/ całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Niepokalanej będzie odbywała się w środy od godz. 8.00 – 17.00;

g/ Stowarzyszenie Kresowian i Centrum Kultury „Muza” w Lubinie, zapraszają na wystawę: CMENTARZ OBROŃCÓW LWOWA.

Wystawa czynna będzie do końca maja;

 

h/ Koło Radia Maryja przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, zaprasza

21 maja na spotkanie, które rozpocznie się w kościele, tradycyjnie modlitwą

o godz. 17.30.

2. Podajemy terminy spotkań KANDYDATÓW do SALEZJANÓW:

31.05 – 04.06.2019r. i 24 czerwca.

Kontakt: tel. 662 136 587; thawrylewicz@yahoo.pl

3. Świętuj i długo żyj!

Zapraszamy Parafian do świętowania i odpoczynku dwóch dni w tygodniu: soboty i niedzieli, dlatego prosimy o rozważenie robienia potrzebnych zakupów  w marketach w czwartek i piątek. Zdrowie jest najcenniejszym darem, uczmy się więc twórczo, po chrześcijańsku dbać o nie i odpoczywać, stwarzając przestrzeń również dla duszy.

4. Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio informuje,

że na nowy rok szkolny są tworzone nowe klasy IV, V i VII . Istnieje możliwość przeniesienia dziecka do tych klas. Bliższe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.

5. Zapraszamy na VI Marsz dla Życia i Rodziny w niedzielę

2 czerwca 2019 r. O godz. 11:30 przed wyruszeniem Marszu zostanie odprawiona Msza św. w kościele pw. św. Jana Bosko.

Prosimy uczestników, by ubrali się na w kolorze białym.

6. Bardzo prosimy, aby do Komunii św. czy to przed ołtarzem, czy też w nawach bocznych, zawsze ustawiać się w dwóch rzędach, nawet gdy Komunii udziela jeden ksiądz czy szafarz. Po Przyjęciu Komunii, odchodzimy na zewnątrz rzędu, aby nie blokować innych przystępujących do sakramentu.

 

7.   BIBLIOTEKA PARAFIALNA, czynna jest we wtorki i czwartki

od godz. 16.00 – 18.00 i w niedzielę od godz. 11.00-12.30.

 

8.  Kronika żałobna.

Pomódlmy się za zmarłych parafian, zmarłych z naszych rodzin. Szczególnie polecają się naszej modlitwie świętej pamięci, Roman Kłapciński(l.84), Ryszard Nossel(l.77), Roman Turyk(l.65) Stefania Kotula(l.78 ), Barbara Jaworska(l.69 )

 

                   Wieczny odpoczynek…                          

 

                                                            Ks. Paweł Bujak sdb-– proboszcz

(tel. 844 41 40; email: lubinmbcz@salezjanie.pl

                                  www.mbcz.lubin.pl)

 

 

 

Konto parafialne:

 

Bank Zachodni WBK S.A.

1 w Lubinie, ul. Odrodzenia 5,

59-300 Lubin

Nr rachunku: 91 1090 2082 0000 0001 0057 8697

 

===========================================================================================================================================

O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E

 4. Niedziela Wielkanocna – 10.05.2019r.

 

1. Wydarzenia:

 

a/nabożeństwa majowe w kościele każdego dnia o godz. 17.15.

 Dzisiaj „MAJÓWKA” na Mieście przy figurce, odbędzie się na ul. Mickiewicza przy sklepie Dziewiętnastce o godz. 15.30; natomiast za tydzień na ul. Skłodowskiej obok bloku, klatki 19b;

 

b/ we wtorek, święto Macieja Apostoła.

Tego dnia na Mszy św. o godz. 18.00 Zespół Szkół

i Placówek Oświatowych w Lubinie będzie obchodził Jubileusz 50 lecia.

Z tej okazji zostanie również poświęcony sztandar;

 

c/ 15 maja, rozpoczniemy Nowennę przed uroczystością Matki Bożej Wspomożenia Wiernych;

 

d/ we czwartek, kolejne święto św. Andrzej Boboli, Patrona Polski;

 

e/ zapraszamy do organizowania się na modlitwę całodziennej adoracji, w kaplicy Niepokalanej do której wejście znajduje się od strony krzyża misyjnego. Na każdą godzinę adoracji musi być wyznaczona osoba dyżurująca. Konkretne rozwiązania proszę składać u ks. Proboszcza;

 

f/ Pierwsza Komunia święta w naszej parafii odbędzie się 26 maja na Mszy św. o godz. 11.00(Msza św. będzie

więc o półgodziny wcześniej niż jest w normalnym coniedzielnym rozkładzie).

Msza św. z okazji ROCZNICY KOMUNII ŚW. zostanie odprawiona tego samego dnia o godz. 13.00.

2. Podajemy terminy spotkań KANDYDATÓW do SALEZJANÓW:

31.05 – 04.06.2019r. i 24 czerwca.

Kontakt: tel. 662 136 587; thawrylewicz@yahoo.pl

3. Świętuj i długo żyj!

Zapraszamy Parafian do świętowania i odpoczynku dwóch dni w tygodniu: soboty i niedzieli, dlatego prosimy o rozważenie robienia potrzebnych zakupów  w marketach w czwartek i piątek. Zdrowie jest najcenniejszym darem, uczmy się więc twórczo, po chrześcijańsku dbać o nie i odpoczywać, stwarzając przestrzeń również dla duszy.

 

4. V Kongres Rodzin Diecezji Legnickiej został zapowiedziany na 18 maja. Miejscem Kongresu będzie Sanktuarium w Krzeszowie.

5. Bardzo prosimy, aby do Komunii św. czy to przed ołtarzem, czy też w nawach bocznych, zawsze ustawiać się w dwóch rzędach, nawet gdy Komunii udziela jeden ksiądz czy szafarz. Po Przyjęciu Komunii, odchodzimy na zewnątrz rzędu, aby nie blokować innych przystępujących do sakramentu.

6.   BIBLIOTEKA PARAFIALNA, czynna jest we wtorki i czwartki

od godz. 16.00 – 18.00 i w niedzielę od godz. 11.00-12.30.

7. Młodzież drugiego roku przygotowania do bierzmowania będzie miała spotkanie 17 maja(w piątek) o godz. 19.00 w kościele.

8.  Kronika żałobna.

Pomódlmy się za zmarłych parafian, zmarłych z naszych rodzin. Szczególnie polecają się naszej modlitwie świętej pamięci, Wacław Wąsik(l.68) i mama

ks. misjonarza Teresa Niżniak z Sobina.

 

                   Wieczny odpoczynek…                           

 

                                                            Ks. Paweł Bujak sdb-– proboszcz

(tel. 844 41 40; email: lubinmbcz@salezjanie.pl

                                  www.mbcz.lubin.pl)

 

 

 

Konto parafialne:

 

Bank Zachodni WBK S.A.

1 w Lubinie, ul. Odrodzenia 5,

59-300 Lubin

Nr rachunku: 91 1090 2082 0000 0001 0057 8697

 

 

===================================================================================================================================

O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E

 3. Niedziela Wielkanocna – 05.05.2019r.

 

1. Wydarzenia:

 

a/ dziękujemy za składane skarbonki z JAŁMUŻNĄ WIELKOPOSTNĄ, z których ofiary zostaną przekazane na Caritas;

b/ w poniedziałek święto Apostołów Filipa i Jakuba;

c/w środę, uroczystość św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, Głównego Patrona Polski;

d/nabożeństwa majowe w kościele każdego dnia o godz. 17.15,

natomiast na terenie naszej parafii – w niedzielę – przy figurce Matki Bożej o godz. 15.30.

Dzisiaj „MAJÓWKA” na Mieście przy figurce, odbędzie się na boisku przy ul. Księcia Ludwika,  o godz. 15.30.

Za tydzień 12 maja na ul. Mickiewicza przy sklepie Dziewiętnastce;

e/ próby przygotowujące dzieci do Pierwszej Komunii św. we wtorki

o godz. 16.00. Obecność obowiązkowa!;

f/ XI Ogólnopolski TYDZIEŃ BIBLIJNY trwał będzie od 5 – 11.05.2019r.

g/ Salezjański Kociołek Kultury gościł będzie prof. dr hab. Pawła Bortkiewicza TChr, który wygłosi prelekcję pt. : „ Rewolucja kulturowa 1968 – konsekwencje w świecie i Kościele”. Spotkanie 10 maja, o godz. 18.30 w sali teatralnej, kościoła św. Jana Bosko w Lubinie;

h/ dzisiaj całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w KAPLICY ADORACJI Matki Bożej Niepokalanej. Wejście od strony krzyża misyjnego;

2. Podajemy terminy spotkań KANDYDATÓW do SALEZJANÓW:

05-07 kwietnia; 30.04 -03.05.2019r.; 31.05 – 04.06.2019r. i 24 czerwca.

Kontakt: tel. 662 136 587; thawrylewicz@yahoo.pl

3. Świętuj i długo żyj!

Zapraszamy Parafian do świętowania i odpoczynku dwóch dni w tygodniu: soboty i niedzieli,

dlatego prosimy o rozważenie robienia potrzebnych zakupów  w marketach w czwartek i piątek.

Zdrowie jest najcenniejszym darem, uczmy się więc twórczo, po chrześcijańsku dbać o nie i odpoczywać,

stwarzając przestrzeń również dla duszy.

4. V Kongres Rodzin Diecezji Legnickiej został zapowiedziany na 18 maja. Miejscem Kongresu będzie Sanktuarium w Krzeszowie.

5. Bardzo prosimy, aby do Komunii św. czy to przed ołtarzem, czy też w nawach bocznych, zawsze ustawiać się w dwóch rzędach, nawet gdy Komunii udziela jeden ksiądz czy szafarz. Po Przyjęciu Komunii, odchodzimy na zewnątrz rzędu, aby nie blokować innych przystępujących do sakramentu.

6.   BIBLIOTEKA PARAFIALNA, czynna jest we wtorki i czwartki

od godz. 16.00 – 18.00 i w niedzielę od godz. 11.00-12.30.

7. VII Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca odbędzie się

na Jasnej Górze w dniach od 31 maja do 1 czerwca.

8.  Kronika żałobna.

Pomódlmy się za zmarłych parafian, zmarłych z naszych rodzin. Szczególnie polecają się naszej modlitwie świętej pamięci, Leokadia Chojecka(l.80), Ewa Maćków(l.46 ), Jan Zaremba(l.61 ), Czesława Ryś(l.72).

 

                   Wieczny odpoczynek…                          

 

                                                            Ks. Paweł Bujak sdb-– proboszcz

(tel. 844 41 40; email: lubinmbcz@salezjanie.pl

                                  www.mbcz.lubin.pl)

 

 

 

Konto parafialne:

 

Bank Zachodni WBK S.A.

1 w Lubinie, ul. Odrodzenia 5,

59-300 Lubin

Nr rachunku: 91 1090 2082 0000 0001 0057 8697

 

 

 

=======================================================================================================================================

O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E

 Niedziela Miłosierdzia Bożego – 28.04.2019r.

 

1. Wydarzenia:

 

a/ dzisiaj na zakończenie Oktawy Paschy, przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. O godz. 15.00 uroczysta Koronka do Miłosierdzia Bożego przy Grobie Pańskim.

Można składać skarbonki z JAŁMUŻNĄ WIELKOPOSTNĄ, z których ofiary zostaną przekazane na Caritas,

 

b/ w poniedziałek święto Patronki Europy św. Katarzyny Sieneńskiej,

 

c/we wtorek, 30 kwietnia uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski – przeniesiona z 23 kwietnia,

 

d/      od środy, nabożeństwa majowe.

W kościele każdego dnia o godz. 17.15, natomiast na terenie naszej parafii – w niedzielę – przy figurce Matki Bożej o godz. 15.30.

W przyszłą niedzielę 5 maja „MAJÓWKA” na Mieście przy figurce, odbędzie się na boisku przy ul. Księcia Ludwika,  o godz. 15.30.

 Za tydzień 12 maja na ul. Mickiewicza przy sklepie Dziewiętnastce,

 

e/ w Pierwszy Piątek miesiąca, 3 maja, Msze św. według rozkładu niedzielnego. Tego dnia:

        – Msza św. z okazji 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zamówiona

          przez Starostwo Powiatowe o godz. 11.30

        – o godz. 18.00, kolejna Msza św. ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH oraz za wszystkich

              parafian, których w ostatnich 12 miesiącach odprowadziliśmy na miejsce

              wiecznego spoczynku – wymienimy imiona z miesiąca kwietnia,

f/ w Pierwszą Sobotę miesiąca, Msza św. i różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu NMP o godz. 7.00 rano,

g/ w przyszła niedzielę zmiana Tajemnic Różańca.

2. Dziękuję Służbie Liturgicznej na czele z jej opiekunem ks. Jackiem, Apostołom oraz dk Markowi, ceremoniarzom Jakubowi Wiśniewskiemu i Markowi Szczęsnemu za przygotowanie liturgii na Triduum Paschalne, a także panu szafarzowi-akolicie Janowi Mowińskiemu za posługę.

Dziękujemy za szczególną posługę kościelnym Zdzisławowi Grobelnemu, Tadeuszowi Szczypelowi i Zofii Kliszcz oraz panu Stefanowi Brzezińskiemu i paniom Hildzie Smolińskiej, Katarzynie Piastowskiej, Walentynie Słapek,

3. Dziękujemy osobom dbającym o czystość naszej świątyni paniom: Hildzie Smolińskiej, Walentynie Słapek, Katarzynie Piastowskiej, Stanisławie Brzezińskiej, Wiesławie Kolańskiej, Gertrudzie Samborskiej, Teresie Markunowicz, Renacie Węgrzyn, Zenonie Sokołowskiej, Annie  i Bogusławie Zielińskim, Jarosławowi Kożanowi, Maciejowi Baranowi, Zdzisławowi Grobelnemu, Zofii Kliszcz, Alicji Cioć.

4. Bóg zapłać Pani Grażynie Szostek za stałą dbałość, o czystość alb i komży dla księży. I za przygotowanie sztandarów państwu Stanisławowi i Marii Kabatom oraz pani Lucynie Irskiej,

5. Dziękujemy Górnikom pełniącym wartę przy Grobie Pańskim: Zenonowi Kamińskiemu, Zbigniewowi Jaworskiemu oraz sztygarom Jackowi Stryjkowi

i Mariuszowi Fabrykowskiemu.  Serdecznie podziękowania kierujemy do harcerzy.

Bóg zapłać panu Bolesławowi Banasiowi i pszczelarzom za dar paschału z pszczelego wosku.

Gorąco dziękujemy za dokumentację zdjęciową naszych uroczystości panu Piotrowi Bocianowskiemu.

 

 6. Dziękujemy za wszystkie nadesłane życzenia na Dzień Kapłański i Święta Wielkanocne

oraz składane ofiary i dary świąteczne.

 

7. Bardzo prosimy, aby do Komunii św. czy to przed ołtarzem, czy też w nawach bocznych, zawsze ustawiać się w dwóch rzędach, nawet gdy Komunii udziela jeden ksiądz czy szafarz. Po Przyjęciu Komunii, odchodzimy na zewnątrz rzędu, aby nie blokować innych przystępujących do sakramentu.

 

8.   BIBLIOTEKA PARAFIALNA, czynna jest we wtorki i czwartki

od godz. 16.00 – 18.00 i w niedzielę od godz. 11.00-12.30.

 

9. Od 30 kwietnia do 3 maja ministranci udają się na PiM do Twardogóry czyli rozgrywki sportowe.

 

10.  Kronika żałobna.

Pomódlmy się za zmarłych parafian, zmarłych z naszych rodzin. Szczególnie polecają się naszej modlitwie świętej pamięci, Karolina Samerdak (l. 93), Alfreda(f) Sikora (l. 81), Stanisława (f) Eliasz (l. 74), Zofia Zygler (l. 76), Stefania Dadyńska (l. 86), Zdzisław Motowidło (l. 56), Helena Czelna (l. 86), Marek Kretuński, zmarły w Grecji.

 

 

 

                   Wieczny odpoczynek…                          

 

                                                            Ks. Paweł Bujak sdb-– proboszcz

(tel. 844 41 40; email: lubinmbcz@salezjanie.pl

                                  www.mbcz.lubin.pl)

 

 

 

Konto parafialne:

 

Bank Zachodni WBK S.A.

1 w Lubinie, ul. Odrodzenia 5,

59-300 Lubin

Nr rachunku: 91 1090 2082 0000 0001 0057 8697

 

 

=============================================================================================================================

Życzenia na Wielkanoc 2019 roku

 

„Jak nie radować się zwycięstwem tego Chrystusa, który został umęczony za świat,

który przeszedł dobrze czyniąc wszystkimi głosząc Ewangelię królestwa w którym znalazła wyraz cała pełnia odkupieńczej dobroci Boga? W niej człowiek został powołany do najwyższej godności.”.

(św. Jan Paweł II)

 

 

 

 

Niech radosna Nowina, że Jezus zmartwychwstał    niesie odrodzenie duchowe

w każdym z nas,

niech napełni serca miłością, wiarą i pokojem.

Niech łaska i błogosławieństwo Zmartwychwstałego Pana

doprowadzą nas wszystkich

do nowego życia w Chrystusie.

 

 

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

             Życzą duszpasterze Salezjanie

 

================================================================================================================================

O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E

 Niedziela Palmowa – Męki Pańskiej – 14.04.2019r.

 

1. Wydarzenia liturgiczne:

a/ w Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej na pamiątkę ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. Po Msz św. o godz. 18.00, Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do kaplicy adoracji, zwanej dawniej ciemnicą, i będzie można Go adorować do godz. 22-ej. W tym roku adoracja odbywała się będzie – po raz pierwszy – w nowej kaplicy Niepokalanej. Wejście do niej znajduje się od strony krzyża.

 

b/ w Wielki Piątek wszystkich obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu jedzenia. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Adoracja od godz. 8.00 – 22.00, z przerwą na liturgię Wielkiego Piątku Męki Pańskiej, którą rozpoczniemy o godzinie 18.00. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do miejsca adoracji zwanego „Grobem Pańskim”,

 

c/ Droga Krzyżowa  w Wielki Piątek o godzinie 12.00, w samo południe, a o godz. 15-tej uroczysta Koronka do Miłosierdzia Bożego,

 

d/ Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w „Grobie Pańskim”. Pamiętajmy o tym, kiedy przyjdziemy pobłogosławić pokarmy. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązuje cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Warto i w tym dniu – zgodnie z dawna tradycją – zachować post, powstrzymując się od pokarmów mięsnych,

 

e/ Błogosławieństwo pokarmów na STÓŁ WIELKANOCNY,

w Wielką Sobotę, od godziny 9.00–14.00,

 

f/ w sobotni wieczór rozpoczynamy Wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa i rozpocznie się o godzinie 20.00, i zakończy procesją rezurekcyjną. Prosimy o przyniesienie świec!

 

g/ Niedzielę Zmartwychwstania rozpoczniemy uroczystą procesją

w Poranek Wielkanocny, o godz. 7.00.

 

2. Bóg zapłać za troskę o nasz kościół OSOBOM sprzątającym każdego tygodnia naszą świątynię. Porządki świąteczne będą trwały jeszcze w Wielki Poniedziałek.

Zapraszamy osoby do jednorazowej  też pomocy.

 

3. Dziękujemy za wszelkie ofiary składane na potrzeby naszego kościoła

na tacę oraz konto parafialne.

 

4. Spowiedź od poniedziałku do środy o godz. 7.00, 8.00 i 18.00 – podczas Mszy świętych.

 

5. Spowiedź w Wielki Czwartek od godz. 8.00 – 12.00. Wieczorem spowiedzi nie będzie!!!

 

6. Spowiedź w Wielki Piątek od godz. 8.00 – 15.00 oraz jeszcze

od godz. 21-szej.

 

7. Zakończenie spowiedzi wielkopostnej w Wielką Sobotę w godzinach

od 8.00 – 10.00.

 

8. Bardzo prosimy, aby do Komunii św. czy to przed ołtarzem, czy też w nawach bocznych, zawsze ustawiać się w dwóch rzędach, nawet gdy Komunii udziela jeden ksiądz czy szafarz. Po Przyjęciu Komunii, odchodzimy na zewnątrz rzędu, aby nie blokować innych przystępujących do sakramentu.

 

9. BIBLIOTEKA PARAFIALNA, czynna jest we wtorki i czwartki od godz. 16.00 – 18.00 i w niedzielę od godz. 11.00-12.30. Dziękujemy Pani Iwonie Chodorowskiej, która już od 35 lat  troszczy się o naszą bibliotekę.

 

10. Instytut Świecki Ochotniczek Księdza Bosko zaprasza serdecznie w swoje szeregi kobiety w wieku 20-40 lat,  poszukujące drogi życia, zainteresowane powołaniem świeckich konsekrowanych. Kontakt: ochotniczki@wp.pl;

 

11.  Chrzestnymi, mogą być osoby ochrzczone, bierzmowane, które ukończyły

15 rok życia,  praktykujące tzn. uczęszczające co niedzielę do kościoła i przystępujące do sakramentów świętych oraz, jeśli są małżonkami, żyć w związku sakramentalnym. Żyjący w związkach partnerskich i zamieszkujący ze sobą bez sakramentu nie mogą być chrzestnymi, gdyż nie mogą przystąpić do Komunii św. Odpowiednie zaświadczenie moralności dla matki czy ojca chrzestnego, wydaje proboszcz parafii na terenie którego obecnie osoba zamieszkuje, czyli jest obecna fizycznie – nie musi mieć więc żadnego zameldowania, ale obowiązana jest zadbać o to, by być zapisana w kartotece parafialnej.

 

12. Wyjątkowo w Wielki Czwartek kancelaria parafialna czynna będzie tylko

do południa od godz. 10.30 -12.00

 

13. Podajemy terminy spotkań KANDYDATÓW do SALEZJANÓW:

05-07 kwietnia; 30.04 -03.05.2019r.; 31.05 – 04.06.2019r. i 24 czerwca.

Kontakt: tel. 662 136 587; thawrylewicz@yahoo.pl

 

14. Kronika żałobna.

 

Pomódlmy się za zmarłych parafian, zmarłych z naszych rodzin. Szczególnie poleca się naszej modlitwie świętej pamięci Róża Rybska(l.92), Teresa Dziadek(l.84), Zenon Zborowski(l.86), Elżbieta Zykow(l.61)

   

Wieczny odpoczynek…                          

                                                       Ks. Paweł Bujak sdb-– proboszcz

Konto parafialne:

 

Bank Zachodni WBK S.A.

1 w Lubinie, ul. Odrodzenia 5,

59-300 Lubin

Nr rachunku: 91 1090 2082 0000 0001 0057 8697

 

 

===================================================================================================================================

O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E

5. Niedziela Wielkiego Postu – 07.04.2019r.

 

1. Wydarzenia liturgiczne:

 

a/ w przyszłą niedzielę już ostatnie Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, o godz. 17.15;

 

b/ w piątek Droga Krzyżowa przed południem o godz. 7.30 i po południu

o godz. 16.30 dla dzieci i młodzieży oraz dla starszych o 17.30;

          

c/ w piątek, też Droga Krzyżowa ulicami naszego Miasta.

Początek, w naszym kościele Matki Bożej Częstochowskiej o godz. 19.00;

 

d/ za tydzień Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej. Uroczyste poświęcenie palm odbędzie się na Rynku.

Tam na godz. 11.00-tą zgromadzą się wszystkie dzieci, i po poświęceniu procesyjnie udamy się do kościoła;

 

2. Bóg zapłać za troskę o nasz kościół OSOBOM sprzątającym każdego tygodnia naszą świątynię. Porządki świąteczne rozpoczniemy w sobotę 13 kwietnia

od godz. 9.00. Zapraszamy osoby do jednorazowej  też pomocy.

 

3. Dziękujemy za wszelkie ofiary składane na potrzeby naszego kościoła na tacę oraz konto parafialne. Zakończyliśmy remont salki na chórze.

Dziękujemy panu Piotrowi Bocianowskiemu za pomoc i dar oświetlenia w salce.

 

4. W środę, 10 kwietnia Starostwo Powiatowe zaprasza na modlitwę w intencji Ojczyzny

oraz osób tragicznie zmarłych pod Smoleńskiem. Msza św. o godz. 16.00

w kościele Matki Bożej Częstochowskiej.

 

5. Również w środę spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej, o godz. 19.00.

 

6. Bardzo prosimy, aby do Komunii św. czy to przed ołtarzem, czy też w nawach bocznych, zawsze ustawiać się w dwóch rzędach, nawet gdy Komunii udziela jeden ksiądz czy szafarz. Po Przyjęciu Komunii, odchodzimy na zewnątrz rzędu, aby nie blokować innych przystępujących do sakramentu.

 

8. BIBLIOTEKA PARAFIALNA, czynna jest we wtorki i czwartki od godz. 16.00 – 18.00 i w niedzielę od godz. 11.00-12.30. Dziękujemy Pani Iwonie Chodorowskiej, która już od 35 lat  troszczy się o naszą bibliotekę.

 

9. Instytut Świecki Ochotniczek Księdza Bosko zaprasza serdecznie w swoje szeregi kobiety w wieku 20-40 lat,  poszukujące drogi życia, zainteresowane powołaniem świeckich konsekrowanych. Kontakt: ochotniczki@wp.pl;

 

10.  Chrzestnymi, mogą być osoby ochrzczone, bierzmowane, które ukończyły

15 rok życia,  praktykujące tzn. uczęszczające co niedzielę do kościoła i przystępujące do sakramentów świętych oraz, jeśli są małżonkami, żyć w związku sakramentalnym. Żyjący w związkach partnerskich i zamieszkujący ze sobą bez sakramentu nie mogą być chrzestnymi, gdyż nie mogą przystąpić do Komunii św. Odpowiednie zaświadczenie moralności dla matki czy ojca chrzestnego, wydaje proboszcz parafii na terenie którego obecnie osoba zamieszkuje, czyli jest obecna fizycznie – nie musi mieć więc żadnego zameldowania, ale obowiązana jest zadbać o to, by być zapisana w kartotece parafialnej.

 

11. Młodzież przygotowująca się do bierzmowania  z roku I i II będzie miała spotkanie

11 kwietnia, o godz. 19.30 w kościele.

 

12. Trzeci rok(ostatni) przygotowań do bierzmowania będzie miał spotkania 8 i 15 kwietnia o godz. 17.00 na plebanii.

 

13. Młodzież na swoje rekolekcje, zaproszona jest we czwartek i piątek, a więc 11 i 12 kwietnia.

Spotkania dla szkół odbywały się będą od godz. 9-tej do 13-tej w kościele MBCz. Będzie też jedno spotkanie wieczorne o godz. 19.30.

 

14. Wyjątkowo w czwartek kancelaria parafialna czynna będzie tylkood godz. 16.00

 

15. Podajemy terminy spotkań KANDYDATÓW do SALEZJANÓW:

05-07 kwietnia; 30.04 -03.05.2019r.; 31.05 – 04.06.2019r. i 24 czerwca.Kontakt: tel. 662 136 587; thawrylewicz@yahoo.pl

 

16. Salezjański Kociołek Kultury gościł będzie prof. dr hab. Jacka Bartyzela, który wygłosi prelekcję pt. : „ Ateizm państwowy a „zdrowa świeckość” państwa chrześcijańskiego”. Spotkanie 12 kwietnia, o godz. 18.30 w sali teatralnej, kościoła św. Jana Bosko w Lubinie.

 

17. Film o siostrze Faustynie „Miłość i Miłosierdzie” został entuzjastycznie przyjęty w Panamie podczas światowych Dni Młodzieży. Jeszcze w najbliższym tygodniu możemy zobaczyć go w naszych kinach.

 

18. Kronika żałobna.

 

Pomódlmy się za zmarłych parafian, zmarłych z naszych rodzin. Szczególnie poleca się naszej modlitwie świętej pamięci Anna Tokarska.

   

Wieczny odpoczynek…                          

                                                       Ks. Paweł Bujak sdb-– proboszcz

Konto parafialne:

 

Bank Zachodni WBK S.A.

1 w Lubinie, ul. Odrodzenia 5,

59-300 Lubin

Nr rachunku: 91 1090 2082 0000 0001 0057 8697

 

==============================================================================================================================

O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E

4. Niedziela Wielkiego Postu – LAETARE – 31.03.2019r.

 

1. Wydarzenia liturgiczne:

 

a/ rozpoczęliśmy rekolekcje parafialne dla starszych.

Witamy bardzo serdecznie Rekolekcjonistę ks. Pawła Szerlowskiego, który obecnie pracuje w Oławie.

Jest kompozytorem i wykonawcą wielu piosenek religijnych

i refleksyjnych. Będzie można też nabyć jego płyty.

Nauki w tygodniu od poniedziałku do środy

o godz. 8.00, 10.00 i 18.00.

W środę o godz. 10.00 przewidziane jest spotkanie dla chorych i ich rodzin czy opiekunów. Chorzy, którzy nie przyjęli

sakramentu namaszczenia w dniu 11 lutego, będą mogli przyjąć sakrament  po Mszy świętej.

Podczas codziennych Mszy św. rekolekcyjnych będą zbierane ofiary.

 

b/ spowiedź w czasie rekolekcji będzie się rozpoczynała już pół godziny przed każdym nabożeństwem;

 

c/ Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, w niedzielę o godz. 17.15;

 

d/ w piątek Droga Krzyżowa przed południem o godz. 7.30 i po południu

o godz. 16.30 dla dzieci i młodzieży oraz dla starszych o 17.30.

           W Pierwszy Piątek miesiąca, kolejna Msza św. WSPÓLNOTOWA ZA ZMARŁYCH oraz za wszystkich,

których już w tym roku – z naszej parafii – odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku. Wymieniamy imiona tych, których pogrzeb odbył się w marcu;

 

e/ w Pierwszą Sobotę miesiąca, Msza św. i różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu NMP o godz. 7.00 rano,

 

f/ za tydzień, w niedzielę,7 kwietnia, zmiana Tajemnic Różańca świętgo;

 

2. Bóg zapłać za troskę o nasz kościół OSOBOM sprzątającym każdego tygodnia naszą świątynię oraz za wszelkie ofiary składane na potrzeby naszego kościoła

na tacę oraz konto parafialne.

 

4. Dalej trwają prace przy przygotowaniu KAPLICY ADORACJI od strony krzyża oraz po 40 latach podjęliśmy remont salki na chórze przy panu organiście. Na życzenie parafian został zakupiony – w środku kościoła –większy telewizor do wyświetlania pieśni.

 

5. Bardzo prosimy, aby do Komunii św. czy to przed ołtarzem, czy też w nawach bocznych, zawsze ustawiać się w dwóch rzędach, nawet gdy Komunii udziela jeden ksiądz czy szafarz. Po Przyjęciu Komunii, odchodzimy na zewnątrz rzędu, aby nie blokować innych przystępujących do sakramentu.

 

6. Zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanej po raz czwarty w Nocnej Drodze Krzyżowej: Ścinawa – Lubin (28 km). Rozpoczęcie 5 kwietnia

o godz. 20.00 Mszą św. w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ścinawie. Szczegółowe informacje i zapisy na stronie internetowej lubińskiej Grupy Mężczyzn św. Józefa: www.mezczyzniwlubinie.pl.

Zapisy do 3 kwietnia.

 

8. BIBLIOTEKA PARAFIALNA, czynna jest we wtorki i czwartki od godz. 16.00 – 18.00 i w niedzielę od godz. 11.00-12.30. Dziękujemy Pani Iwonie Chodorowskiej, która już od 35 lat  troszczy się o naszą bibliotekę.

 

9. Instytut Świecki Ochotniczek Księdza Bosko zaprasza serdecznie w swoje szeregi kobiety w wieku 20-40 lat,  poszukujące drogi życia, zainteresowane powołaniem świeckich konsekrowanych. Kontakt: ochotniczki@wp.pl;

 

10.  Chrzestnymi, mogą być osoby ochrzczone, bierzmowane, które ukończyły

15 rok życia,  praktykujące tzn. uczęszczające co niedzielę do kościoła i przystępujące do sakramentów świętych oraz, jeśli są małżonkami, żyć w związku sakramentalnym. Żyjący w związkach partnerskich i zamieszkujący ze sobą bez sakramentu nie mogą być chrzestnymi, gdyż nie mogą przystąpić do Komunii św. Odpowiednie zaświadczenie moralności dla matki czy ojca chrzestnego, wydaje proboszcz parafii na terenie którego obecnie osoba zamieszkuje, czyli jest obecna fizycznie – nie musi mieć więc żadnego zameldowania, ale obowiązana jest zadbać o to, by być zapisana w kartotece parafialnej.

 

11. Bardzo gorąco dziękujemy panu Władysławowi Kotlarczykowi za naprawę stolarki drzwiowej, w wejściu do nowej KAPLICY ADORACJI.

 

12. Chciejmy pamiętać w modlitwie o ks. Biskupie Stefanie Cichym, który 30 marca obchodził 80. rocznicę urodzin.

 

13. Wyjątkowo we wtorek kancelaria parafialna czynna będzie tylko od godz. 16.00

 

14. Podajemy terminy spotkań KANDYDATÓW do SALEZJANÓW:

05-07 kwietnia; 30.04 -03.05.2019r.; 31.05 – 04.06.2019r. i 24 czerwca.

Kontakt: tel. 662 136 587; thawrylewicz@yahoo.pl

 

15. Kronika żałobna.

 

Pomódlmy się za zmarłych parafian, zmarłych z naszych rodzin. Szczególnie polecają się naszej modlitwie świętej pamięci Stanisława Zadeberna(l.81),

Urszula Kowalska(l.80), ks. Henryk Badura – Salezjanin(l.94)

   

Wieczny odpoczynek…                          

                                                       Ks. Paweł Bujak sdb-– proboszcz

Konto parafialne:

 

Bank Zachodni WBK S.A.

1 w Lubinie, ul. Odrodzenia 5,

59-300 Lubin

Nr rachunku: 91 1090 2082 0000 0001 0057 8697

==================================================================================================================================

O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E

3. Niedziela Wielkiego Postu – 24.03.2019r.

 

1. Wydarzenia liturgiczne:

a/ Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, w niedzielę o godz. 17.15;

b/ w poniedziałek, uroczystość Zwiastowania Pańskiego;

c/ w piątek Droga Krzyżowa przed południem o godz. 7.30 i po południu

o godz. 16.30 dla dzieci i młodzieży oraz dla starszych o 17.30;

d/ w przyszłą niedzielę zwaną LAETARE rozpoczniemy rekolekcje parafialne dla starszych,

które będzie głosił ks. Paweł Szerlowski.

Nauki będą o godz. 8-ej, 10-tej i 18-tej.

2. Bóg zapłać za troskę o nasz kościół OSOBOM sprzątającym każdego tygodnia naszą świątynię oraz za wszelkie ofiary składane na potrzeby naszego kościoła

na tacę oraz konto parafialne.

4. Dalej trwają prace przy przygotowaniu KAPLICY ADORACJI od strony krzyża oraz po 40 latach podjęliśmy remont salki na chórze

przy panu organiście. Na życzenie parafian został zakupiony – w środku kościoła –większy telewizor do wyświetlania pieśni.

5. Bardzo prosimy, aby do Komunii św. czy to przed ołtarzem, czy też w nawach bocznych, zawsze ustawiać się w dwóch rzędach, nawet gdy Komunii udziela jeden ksiądz czy szafarz. Po Przyjęciu Komunii, odchodzimy na zewnątrz rzędu, aby nie blokować innych przystępujących do sakramentu.

6. Zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanej po raz czwarty w Nocnej Drodze Krzyżowej: Ścinawa – Lubin (28 km). Rozpoczęcie 5 kwietnia

o godz. 20.00 Mszą św. w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ścinawie. Szczegółowe informacje i zapisy na stronie internetowej lubińskiej Grupy Mężczyzn św. Józefa: www.mezczyzniwlubinie.pl.

Zapisy do 3 kwietnia.

7. Rekolekcje dla dzieci odbędą się w dniach od 25-27 marca.

8. BIBLIOTEKA PARAFIALNA, czynna jest we wtorki i czwartki od godz. 16.00 – 18.00 i w niedzielę od godz. 11.00-12.30. Dziękujemy Pani Iwonie Chodorowskiej, która już od 35 lat  troszczy się o naszą bibliotekę.

9. Instytut Świecki Ochotniczek Księdza Bosko zaprasza serdecznie w swoje szeregi kobiety w wieku 20-40 lat,  poszukujące drogi życia, zainteresowane powołaniem świeckich konsekrowanych. Kontakt: ochotniczki@wp.pl;

10.  Chrzestnymi, mogą być osoby ochrzczone, bierzmowane, które ukończyły

15 rok życia,  praktykujące tzn. uczęszczające co niedzielę do kościoła i przystępujące do sakramentów świętych oraz, jeśli są małżonkami, żyć w związku sakramentalnym. Żyjący w związkach partnerskich i zamieszkujący ze sobą bez sakramentu nie mogą być chrzestnymi, gdyż nie mogą przystąpić do Komunii św. Odpowiednie zaświadczenie moralności dla matki czy ojca chrzestnego, wydaje proboszcz parafii na terenie którego obecnie osoba zamieszkuje, czyli jest obecna fizycznie – nie musi mieć więc żadnego zameldowania, ale obowiązana jest zadbać o to, by być zapisana w kartotece parafialnej.

11. Pan organista Wiesław Pilaciński przez chorobę musi się wycofać

z regularnej gry w naszym kościele. Posługę tę pełnił przez prawie 50 lat.

Polecamy Go opiece Matki Bożej Częstochowskiej.

12. Świętuj i długo żyj!

Zapraszamy Parafian do świętowania i odpoczynku dwóch dni w tygodniu: soboty i niedzieli, dlatego prosimy o rozważenie robienia potrzebnych zakupów  w sklepach w czwartek i piątek. Zdrowie jest najcenniejszym darem, uczmy się więc twórczo, po chrześcijańsku dbać o nie i odpoczywać, stwarzając przestrzeń również dla duszy.

13. Kronika żałobna.

Pomódlmy się za zmarłych parafian, zmarłych z naszych rodzin. Szczególnie polecają się naszej modlitwie świętej pamięci Józef Chuchla(l.77), Aniela Łyszczarz(l.97), Sylwia Maliszewska(l.48), Bernard Rozmus(l.58), Bogusław Rasikoń(l.57), Mieczysław Górski(l.89).

   

Wieczny odpoczynek…                          

                                                       Ks. Paweł Bujak sdb-– proboszcz

Konto parafialne:

 

Bank Zachodni WBK S.A.

1 w Lubinie, ul. Odrodzenia 5,

59-300 Lubin

Nr rachunku: 91 1090 2082 0000 0001 0057 8697

 

======================================================================================================================================

O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E

2. Niedziela Wielkiego Postu – 17.03.2019r.

 

1. Wydarzenia liturgiczne:

 

a/ Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, w niedzielę o godz. 17.15;

 

b/ 19 marca, we wtorek uroczystość św. Józefa – Patrona Diecezji;

 

c/ w piątek Droga Krzyżowa przed południem o godz. 7.30 i po południu

o godz. 16.30 dla dzieci i młodzieży oraz dla starszych o 17.30;

 

2. Bóg zapłać za troskę o nasz kościół OSOBOM sprzątającym każdego tygodnia naszą świątynię oraz za wszelkie ofiary składane na potrzeby naszego kościoła

na tacę oraz konto parafialne.

 

4. Koło Radia Maryja przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, zaprasza 19 marca na spotkanie, które rozpocznie się modlitwą o godz. 17.30. Na spotkaniu będzie można zapisać się na pielgrzymkę do Częstochowy.

 

5. Bardzo prosimy, aby do Komunii św. czy to przed ołtarzem, czy też w nawach bocznych, zawsze ustawiać się w dwóch rzędach, nawet gdy Komunii udziela jeden ksiądz czy szafarz. Po Przyjęciu Komunii, odchodzimy na zewnątrz rzędu, aby nie blokować innych przystępujących do sakramentu.

 

6. Salezjanie z parafii św. Jana Bosko zapraszają na wystawę i film poświęcone rodzinie Ulmów, którzy zostali rozstrzelani przez Niemców za pomoc Żydom. W parafii, w sali teatralnej wystawa dostępna będzie do 15 marca, natomiast od 19-31 marca zobaczymy ją wraz z filmem w Muzeum Historycznym Lubina – Galeria Ratuszowa.

 

7. Rekolekcje dla dzieci odbędą się w dniach od 25-27 marca

natomiast dla dorosłych od 31 marca do 3 kwietnia.

 

8. BIBLIOTEKA PARAFIALNA, czynna jest we wtorki i czwartki od godz. 16.00 – 18.00 i w niedzielę od godz. 11.00-12.30. Dziękujemy Pani Iwonie Chodorowskiej, która już od 35 lat  troszczy się o naszą bibliotekę.

 

9. Instytut Świecki Ochotniczek Księdza Bosko zaprasza serdecznie w swoje szeregi kobiety w wieku 20-40 lat,  poszukujące drogi życia, zainteresowane powołaniem świeckich konsekrowanych. Kontakt: ochotniczki@wp.pl;

 

10.  Chrzestnymi, mogą być osoby ochrzczone, bierzmowane, które ukończyły

15 rok życia,  praktykujące tzn. uczęszczające co niedzielę do kościoła i przystępujące do sakramentów świętych oraz, jeśli są małżonkami, żyć w związku sakramentalnym. Żyjący w związkach partnerskich i zamieszkujący ze sobą bez sakramentu nie mogą być chrzestnymi, gdyż nie mogą przystąpić do Komunii św. Odpowiednie zaświadczenie moralności dla matki czy ojca chrzestnego, wydaje proboszcz parafii na terenie którego obecnie osoba zamieszkuje, czyli jest obecna fizycznie – nie musi mieć więc żadnego zameldowania, ale obowiązana jest zadbać o to, by być zapisana w kartotece parafialnej.

 

11. 21 marca Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Legnickiej na Jasną Górę.

 

12. Od 22-25 marca u Sióstr Salezjanek w Lubinie,

będą odbywały się spotkania dla dziewcząt 16+.

 

13. Po raz VI-ty Salezjanie w Lubinie organizują Forum Wychowawcze: 23 marca 2019 r. Miejsce spotkania to sala teatralna przy kościele św. Jana Bosko. Początek o godz. 9.00 – Eucharystią.

Temat: "Mocni rodzice i wychowawcy w sztuce wychowania"

W tym roku prelegentem będzie S. Maria Kwiek ze Zgromadzenia Urszulanek Serca Jezusa Konającego, matematyk i doktor teologii, wieloletnia Dyrektor urszulańskiej szkoły w Pniewach, związana z Ruchem Czystych Serc.

 

14. Kronika żałobna.

 

Pomódlmy się za zmarłych parafian, zmarłych z naszych rodzin. Szczególnie polecają się naszej modlitwie świętej pamięci Maria Szczebel(l.83), Zdzisław Hyrczak(l.82 ), Krystyna Kornatowska(l.68 )

   

Wieczny odpoczynek…                          

                                                       Ks. Paweł Bujak sdb-– proboszcz

Konto parafialne:

 

Bank Zachodni WBK S.A.

1 w Lubinie, ul. Odrodzenia 5,

59-300 Lubin

Nr rachunku: 91 1090 2082 0000 0001 0057 8697

 

====================================================================================================================================

O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E

1. Niedziela Wielkiego Postu – 10.03.2019r.

 

1. Wydarzenia liturgiczne:

a/ dzisiaj rozpoczynamy Nowennę przed uroczystością św. Józefa;

b/ Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, w niedzielę o godz. 17.15. 

Wyjątkowo w przyszłą niedzielę 17  marca, Gorzkie Żale zastąpi koncert pt.: 

MIŁOŚĆ UKRZYŻOWANA

z zespołem Piotra Łopacińskiego. Początek koncertu w naszej świątyni Matki Bożej Częstochowskiej o godz. 16.00;

c/ w piątek Droga Krzyżowa przed południem o godz. 7.30 i po południu

o godz. 16.30 dla dzieci i młodzieży oraz dla starszych o 17.30;

2. Bóg zapłać za troskę o nasz kościół OSOBOM sprzątającym każdego tygodnia naszą świątynię oraz za wszelkie ofiary składane na potrzeby naszego kościoła

na tacę oraz konto parafialne.

2a. Kandydaci do bierzmowania z trzeciego roku przygotowania będą mieli spotkanie w poniedziałek 11 marca o godz. 17.00. Na spotkanie obowiązkowo powinni przynieść katechizm kandydatów do bierzmowania oraz potwierdzenie uczestnictwa w Mszy św. i sakramencie pojednania.

3. Najbliższe spotkanie dla drugiego roku przygotowania do bierzmowania, odbędzie się 11 marca o godz. 19.15 na plebani;

4. Apostolat Trzeźwości Diecezji Legnickiej organizuje 15 marca, w intencji osób uzależnionych i ich rodzin, w Gwizdanowie pod przewodnictwem bp Marka:

– Eucharystię o godz. 17.00

– Drogę Krzyżową o godz. 18.00.

5. Bardzo prosimy, aby do Komunii św. czy to przed ołtarzem, czy też w nawach bocznych, zawsze ustawiać się w dwóch rzędach, nawet gdy Komunii udziela jeden ksiądz czy szafarz. Po Przyjęciu Komunii, odchodzimy na zewnątrz rzędu, aby nie blokować innych przystępujących do sakramentu.

6. Salezjanie z parafii św. Jana Bosko zapraszają na wystawę i film poświęcone rodzinie Ulmów, którzy zostali rozstrzelani przez Niemców za pomoc Żydom. W parafii, w sali teatralnej wystawa dostępna będzie do 15 marca, natomiast od 19-31 marca zobaczymy ją wraz z filmem w Muzeum Historycznym Lubina – Galeria Ratuszowa.

7. Salezjański Kociołek Kultury gościł będzie dr Mateusza Szpytmę, który wygłosi prelekcję pt. : „Rodzina Ulmów – cisi bohaterowie II wojny światowej”. Spotkanie 15 marca, o godz. 18.30 w sali teatralnej, kościoła św. Jana Bosko w Lubinie.

8. BIBLIOTEKA PARAFIALNA, czynna jest we wtorki i czwartki od godz. 16.00 – 18.00 i w niedzielę od godz. 11.00-12.30. Dziękujemy Pani Iwonie Chodorowskiej, która już od 35 lat  troszczy się o naszą bibliotekę.

9. Instytut Świecki Ochotniczek Księdza Bosko zaprasza serdecznie w swoje szeregi kobiety w wieku 20-40 lat,  poszukujące drogi życia, zainteresowane powołaniem świeckich konsekrowanych. Kontakt: ochotniczki@wp.pl;

10.  Chrzestnymi, mogą być osoby ochrzczone, bierzmowane, które ukończyły

15 rok życia,  praktykujące tzn. uczęszczające co niedzielę do kościoła i przystępujące do sakramentów świętych oraz, jeśli są małżonkami, żyć w związku sakramentalnym. Żyjący w związkach partnerskich i zamieszkujący ze sobą bez sakramentu nie mogą być chrzestnymi, gdyż nie mogą przystąpić do Komunii św. Odpowiednie zaświadczenie moralności dla matki czy ojca chrzestnego, wydaje proboszcz parafii na terenie którego obecnie osoba zamieszkuje, czyli jest obecna fizycznie – nie musi mieć więc żadnego zameldowania, ale obowiązana jest zadbać o to, by być zapisana w kartotece parafialnej.

11. 21 marca odbędzie się Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Legnickiej na Jasną Górę.

12. Od 22-25 marca u Sióstr Salezjanek na ul. Wierzbowej w Lubinie, będą odbywały się spotkania dla dziewcząt 16+.

13. Po raz VI-ty Salezjanie w Lubinie organizują Forum Wychowawcze: 23 marca 2019 r. Miejsce spotkania to sala teatralna przy kościele św. Jana Bosko. Początek o godz. 9.00 – Eucharystią.

Temat: "Mocni rodzice i wychowawcy w sztuce wychowania"

W tym roku prelegentem będzie S. Maria Kwiek ze Zgromadzenia Urszulanek Serca Jezusa Konającego, matematyk i doktor teologii, wieloletnia Dyrektor urszulańskiej szkoły w Pniewach, związana z Ruchem Czystych Serc.

14. Pierwsze spotkanie dla kandydatów do SALEZJANÓW odbędzie się w dniach od 30-31 marca w Krakowie, na ul. Tynieckiej 39, w murach Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego. Kontakt: tel. 662 136 587; THAWRYLEWICZ@YAHOO.PL

15. Kronika żałobna.

Pomódlmy się za zmarłych parafian, zmarłych z naszych rodzin. Szczególnie polecają się naszej modlitwie świętej pamięci Anna Świca (l.84), Józef Szczupak (l.71 )

   

Wieczny odpoczynek…                          

 

 

                                                       Ks. Paweł Bujak sdb-– proboszcz

Konto parafialne:

 

Bank Zachodni WBK S.A.

1 w Lubinie, ul. Odrodzenia 5,

59-300 Lubin

Nr rachunku: 91 1090 2082 0000 0001 0057 8697

 

 

 

 

===========================================================================================================================================

O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E

8. Niedziela zwykła – 03.03.2019r.

 

1. Wydarzenia liturgiczne:

 

a/ dzisiaj jeszcze adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy od godz. 17.15;

 

b/ w poniedziałek przypada święto św. Kazimierza Królewicza;

 

c/ 6 marca, przypada Środa Popielcowa, która rozpoczyna Okres Wielkiego Postu,

który będzie trwał do Mszy św. Wieczerzy Pańskiej włącznie czyli do Wielkiego Czwartku. Msze św. tego dnia – wraz z posypaniem popiołem – o godz.

7.00; 8.00; 12.00;16.00; 18.00  i 19.30 dla młodzieży i dłużej pracujących.

Środa Popielcowa jest obowiązującym dniem pokuty, który należy zachować w całym Kościele przez wstrzemięźliwość i post;

 

d/ w piątek Droga Krzyżowa przed południem o godz. 7.30 i po południu o godz. 16.30 dla dzieci i młodzieży

oraz dla starszych o 17.30;

 

e/ w niedzielę, Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.15;

 

2. Bóg zapłać za troskę o nasz kościół OSOBOM sprzątającym każdego tygodnia naszą świątynię oraz za wszelkie ofiary składane na potrzeby naszego kościoła

na tacę oraz konto parafialne.

 

2a. Witamy w naszej Wspólnocie  parafialnej i zakonnej dk Marka Majewskiego  , który odbywa praktykę diakońską.

 

3. Najbliższe spotkanie dla drugiego roku przygotowania do bierzmowania, odbędzie się 11 marca o godz. 19.15 na plebani;

 

4. Spotkanie dla katechetów odbędzie się 4 marca, w poniedziałek o godz. 19.15.

 

5. Bardzo prosimy, aby do Komunii św. czy to przed ołtarzem, czy też w nawach bocznych, zawsze ustawiać się w dwóch rzędach, nawet gdy Komunii udziela jeden ksiądz czy szafarz. Po Przyjęciu Komunii, odchodzimy na zewnątrz rzędu, aby nie blokować innych przystępujących do sakramentu.

 

6. Salezjanie z parafii św. Jana Bosko zapraszają na wystawę i film poświęcone rodzinie Ulmów, którzy zostali rozstrzelani przez Niemców za pomoc Żydom. W parafii, w sali teatralnej wystawa dostępna będzie do 15 marca, natomiast od 19-31 marca zobaczymy ją wraz z filmem w Muzeum Historycznym Lubina – Galeria Ratuszowa.

 

 

7. W trosce o bezpieczeństwo osób starszych lubińscy policjanci zwracają się z apelem o czujność i rozwagę. Aby nie stać się ofiarą bezwzględnego oszustwa pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

1. Nie otwieraj drzwi nieznajomym – nie wpuszczaj ich do domu.

 

2. Sprawdź, czy osoba podająca się za pracownika instytucji pomocowej, faktycznie tam pracuje – zapytaj o identyfikator i zadzwoń do instytucji, z której rzekomo przyszła.

 

3. Nie daj się „złapać” na tanie oferty domokrążców – wcześniej poradź się kogoś z rodziny.

 

4. Nie udzielaj przez telefon informacji o swoich danych osobowych, numerach kont bankowych i hasłach do nich.

 

5. Nie ufaj nieznajomym, pod żadnym pozorem nie powierzaj swoich pieniędzy obcym osobom.

 

6. Nie podejmuj decyzji pochopnie, gdy rozmawiasz z kimś, kto podaje się za wnuczka lub inną bliską Ci osobę i prosi o pożyczenie pieniędzy. Zakończ rozmowę komunikatem typu: „Nie mogę teraz podjąć decyzji, potrzebuję czasu do namysłu. Zadzwoń za chwilę.” Połącz się telefonicznie z osobą, za którą podaje się rozmówca, albo z kimś jej najbliższym.

 

Pamiętaj: oszuści bezwzględnie wykorzystają Twoją ufność. Jeżeli będziesz mieć wrażenie, że ktoś próbuje Ciebie oszukać, natychmiast powiadom o tym Policję. Zadzwoń pod bezpłatny numer alarmowy 112 i przekaż informację o swoich podejrzeniach.

 

8. BIBLIOTEKA PARAFIALNA, czynna jest we wtorki i czwartki od godz. 16.00 – 18.00 i w niedzielę od godz. 11.00-12.30. Dziękujemy Pani Iwonie Chodorowskiej, która już od 35 lat  troszczy się o naszą bibliotekę.

 

9. Instytut Świecki Ochotniczek Księdza Bosko zaprasza serdecznie w swoje szeregi kobiety w wieku 20-40 lat,  poszukujące drogi życia, zainteresowane powołaniem świeckich konsekrowanych. Kontakt: ochotniczki@wp.pl;

 

10.  Chrzestnymi, mogą być osoby ochrzczone, bierzmowane, które ukończyły

15 rok życia,  praktykujące tzn. uczęszczające co niedzielę do kościoła i przystępujące do sakramentów świętych oraz, jeśli są małżonkami, żyć w związku sakramentalnym. Żyjący w związkach partnerskich i zamieszkujący ze sobą bez sakramentu nie mogą być chrzestnymi, gdyż nie mogą przystąpić do Komunii św. Odpowiednie zaświadczenie moralności dla matki czy ojca chrzestnego, wydaje proboszcz parafii na terenie którego obecnie osoba zamieszkuje, czyli jest obecna fizycznie – nie musi mieć więc żadnego zameldowania, ale obowiązana jest zadbać o to, by być zapisana w kartotece parafialnej.

 

11.  Trwają zapisy do akcji „40 dni dla życia”. Modlitwa trwać będzie od Środy Popielcowej 6 marca do Niedzieli Palmowej 14 kwietnia. Aby dokonać zapisu na konkretną godzinę można to uczynić pod nr telefonu 513 129 362

lub e-mailem www.ksm.legnica.pl

 

12. Salezjanie z parafii św. Jana Bosko zapraszają na deski parafialnej sali teatralnej, na pokaz etiudy filmowej „HIOB”, w wykonaniu teatru „EXIT”- grupy niepełnosprawnych aktorów, a potem na rozmowę z aktorami i ks. dr Tomaszem Czernikiem na temat cierpienia.

 

13. Kronika żałobna.

 

Pomódlmy się za zmarłych parafian, zmarłych z naszych rodzin. Szczególnie polecają się naszej modlitwie świętej pamięci Zenon Tumas(l.96), Piotr Ujek(l.68), Stanisław Szwedo(l.88), Janina Puczyńska(l.68), Marianna Pałka(l.86)

   

Wieczny odpoczynek…                          

                                                       Ks. Paweł Bujak sdb-– proboszcz

Konto parafialne:

 

Bank Zachodni WBK S.A.

1 w Lubinie, ul. Odrodzenia 5,

59-300 Lubin

Nr rachunku: 91 1090 2082 0000 0001 0057 8697

 

 

=============================================================================================================================================

O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E

7. Niedziela zwykła – 24.02.2019r.

 

1. Wydarzenia liturgiczne:

 

a/ w poniedziałek, w Rodzinie Salezjańskiej przypada święto pierwszych  męczenników misjonarzy księdza Alojzego Versiglia i biskupa Kaliksta Caravario;

 

b/ 28 lutego – zgodnie z tradycją – przypada już TŁUSTY CZWARTEK zapowiadający Wielki Post;

 

c/ w Pierwszy Piątek miesiąca, kolejna Msza św. WSPÓLNOTOWA ZA ZMARŁYCH oraz za wszystkich parafian, których w ostatnich 12 miesiącach odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku.  Wymienimy imiona tych, których pogrzeb odbył się w lutym;

 

d/ w Pierwszą Sobotę miesiąca, Msza św. i różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu NMP o godz. 7.00 rano,

 

e/ w przyszłą niedzielę, zmiana Tajemnic Różańca oraz tradycyjnie adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy od godz. 17.15;

 

2. Bóg zapłać za troskę o nasz kościół OSOBOM sprzątającym każdego tygodnia naszą świątynię oraz za wszelkie ofiary składane na potrzeby naszego kościoła

na tacę oraz konto parafialne.

 

2a. Pierwszy rok przygotowania do bierzmowania będzie miał spotkanie 28 lutego, o godz. 19.15 na plebanii.

 

3. Najbliższe spotkanie dla drugiego roku przygotowania do bierzmowania, odbędzie się 1 marca o godz. 19.15 na plebanii (następne spotkania 11 marca;

 8 kwietnia i 29 kwietnia).

 

4. W informacjach pokolędowych wspominaliśmy o zobowiązaniach finansowych parafii. W tym roku ksiądz Biskup Ordynariusz podniósł kwotę świadczeń na rzecz Diecezji. Nasza parafia, w której statystycznie mieszka 13 tys. 400 osób, zobowiązana jest do rocznej opłaty w wysokości 80 tyś. 597zł. Parafianie, którzy chodzą do kościoła muszą płacić za tych, którzy nie wywiązują się ze swojego chrześcijańskiego obowiązku. Ponadto  ks. Proboszcz płaci ryczałtowo do Urzędu Skarbowego ponad 5 tys. złotych rocznie. Obciążenia dotyczą też innych księży posługujących w parafii. Mamy również wiele innych zobowiązań w ciągu roku. Parafia zachowuje płynność finansową dzięki ofiarności parafian i roztropności jej gospodarza. Serdecznie dziękujemy za Państwa poczucie odpowiedzialności i ofiarność.

 

5. Bardzo prosimy, aby do Komunii św. czy to przed ołtarzem, czy też w nawach bocznych, zawsze ustawiać się w dwóch rzędach, nawet gdy Komunii udziela jeden ksiądz czy szafarz. Po Przyjęciu Komunii, odchodzimy na zewnątrz rzędu, aby nie blokować innych przystępujących do sakramentu.

 

6. Proboszcz z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa ks. Ludwik Graf, prosi swoich parafian, którzy uczęszczają do naszej świątyni o zabranie informacji,

o stanie remontu kościoła. Informacje znajdują się na ławkach obok gazet. Pragnie też przypomnieć, że w tym roku przypada 70 rocznica przybycia Salezjanów do Lubina, gdzie pierwszą i jedyną parafią była parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa tzw. „ MAŁY KOSCIÓŁ”. Z niej – jako „matki”- na przestrzeni lat powstało 6 parafii i dziś mamy ich siedem. Konieczny remont przysporzył wiele dodatkowych kosztów. Mimo dotacji parafia nie jest w stanie pokryć kosztów remontu i dlatego przedłuża się on, i może  trwać jeszcze od kilku do kilkunastu miesięcy. Proboszcz będzie wdzięczny za wszelką pomoc finansową, w tym historycznym czasie remontu pierwszej, powojennej, parafialnej świątyni Lubina. Wszyscy, którzy imiennie wesprą to dzieło zostaną umieszczeni w kapsule wmurowanej u podstawy ołtarza.

 

7. W trosce o bezpieczeństwo osób starszych lubińscy policjanci zwracają się z apelem o czujność i rozwagę. Aby nie stać się ofiarą bezwzględnego oszustwa pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

1. Nie otwieraj drzwi nieznajomym – nie wpuszczaj ich do domu.

 

2. Sprawdź, czy osoba podająca się za pracownika instytucji pomocowej, faktycznie tam pracuje – zapytaj o identyfikator i zadzwoń do instytucji, z której rzekomo przyszła.

 

3. Nie daj się „złapać” na tanie oferty domokrążców – wcześniej poradź się kogoś z rodziny.

 

4. Nie udzielaj przez telefon informacji o swoich danych osobowych, numerach kont bankowych i hasłach do nich.

 

5. Nie ufaj nieznajomym, pod żadnym pozorem nie powierzaj swoich pieniędzy obcym osobom.

 

6. Nie podejmuj decyzji pochopnie, gdy rozmawiasz z kimś, kto podaje się za wnuczka lub inną bliską Ci osobę i prosi o pożyczenie pieniędzy. Zakończ rozmowę komunikatem typu: „Nie mogę teraz podjąć decyzji, potrzebuję czasu do namysłu. Zadzwoń za chwilę.” Połącz się telefonicznie z osobą, za którą podaje się rozmówca, albo z kimś jej najbliższym.

 

Pamiętaj: oszuści bezwzględnie wykorzystają Twoją ufność. Jeżeli będziesz mieć wrażenie, że ktoś próbuje Ciebie oszukać, natychmiast powiadom o tym Policję. Zadzwoń pod bezpłatny numer alarmowy 112 i przekaż informację o swoich podejrzeniach.

 

8. BIBLIOTEKA PARAFIALNA, czynna jest we wtorki i czwartki od godz. 16.00 – 18.00 i w niedzielę od godz. 11.00-12.30.

 

9. Instytut Świecki Ochotniczek Księdza Bosko zaprasza serdecznie w swoje szeregi kobiety w wieku 20-40 lat,  poszukujące drogi życia, zainteresowane powołaniem świeckich konsekrowanych. Kontakt: ochotniczki@wp.pl;

 

10.  Chrzestnymi, mogą być osoby ochrzczone, bierzmowane, które ukończyły

15 rok życia,  praktykujące tzn. uczęszczające co niedzielę do kościoła i przystępujące do sakramentów świętych oraz, jeśli są małżonkami, żyć w związku sakramentalnym. Żyjący w związkach partnerskich i zamieszkujący ze sobą bez sakramentu nie mogą być chrzestnymi, gdyż nie mogą przystąpić do Komunii św. Odpowiednie zaświadczenie moralności dla matki czy ojca chrzestnego, wydaje proboszcz parafii na terenie którego obecnie osoba zamieszkuje, czyli jest obecna fizycznie – nie musi mieć więc żadnego zameldowania, ale obowiązana jest zadbać o to, by być zapisana w kartotece parafialnej.

 

11.  Trwają zapisy do akcji „40 dni dla życia”. Modlitwa trwać będzie od Środy Popielcowej 6 marca do Niedzieli Palmowej 14 kwietnia. Aby dokonać zapisu na konkretną godzinę można to uczynić pod nr telefonu 513 129 362

lub e-mailem www.ksm.legnica.pl

 

12. Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio rozpoczęła nabór na rok szkolny 2019/2020. Jest ona szkołą publiczną, bez ustalonego obwodu i bez czesnego. „Dzień Otwarty” dla kandydatów do klas I i ich rodziców odbędzie się 28 lutego(czwartek) o godz. 17.00 w budynku szkoły przy ul. Szkolnej 25. Istnieje możliwość przeniesienia dziecka do klasy IV, V, VI i VII.

 

13. Kronika żałobna.

 

Pomódlmy się za zmarłych parafian, zmarłych z naszych rodzin. Szczególnie polecają się naszej modlitwie świętej pamięci Jan Hoffman(l. 38 ),

Janina Tatarczuk(l. 94 ).

   

Wieczny odpoczynek…                          

                                                       Ks. Paweł Bujak sdb-– proboszcz

Konto parafialne:

 

Bank Zachodni WBK S.A.

1 w Lubinie, ul. Odrodzenia 5,

59-300 Lubin

Nr rachunku: 91 1090 2082 0000 0001 0057 8697

 

 

====================================================================================================================================

O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E

6. Niedziela zwykła – 17.02.2019r.

 

1. Wydarzenia liturgiczne:

 

a/ w piątek, 22 lutego święto Katedry św. Piotra Apostoła;

 

b/ w sobotę, wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika;

 

2. Bóg zapłać za troskę o nasz kościół OSOBOM sprzątającym każdego tygodnia naszą świątynię oraz za wszelkie ofiary składane na potrzeby naszego kościoła:

na tacę, ogrzewanie świątyni oraz konto parafialne.

 

3. We wtorek 19 lutego, odbędzie się spotkanie dla rodziców z dziećmi, które przygotowują się do Pierwszej Komunii św. w naszej parafii, o godz. 17.00.

 

4. Dzisiaj po Mszach świętych przy wyjściach z kościoła animatorzy oratorium i ministranci rozdają ulotki, zachęcające do przekazania 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Współpracowników Salezjańskich. Stowarzyszenie to działa na rzecz dzieci i młodzieży parafii salezjańskich Lubina poprzez współorganizację kolonii, półkolonii i festynów. Prosimy o wsparcie tego dzieła.

 

5. Dnia 22.02.2019 r. będzie kolejny Salezjański Kociołek Kultury. Tym razem pani dr Jolanta Hajdasz (dziennikarka, publicystka, reżyser) zaprezentuje nowy film o prześladowaniu i upamiętnieniu arcybiskupa Antoniego Baraniaka-salezjanina.

 

6. Koło Radia Maryja przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, zaprasza na spotkanie 20 lutego. Rozpocznie się ono  modlitwą różańcową o godz. 17.30.

 

7. W trosce o bezpieczeństwo osób starszych lubińscy policjanci zwracają się z apelem o czujność i rozwagę. Aby nie stać się ofiarą bezwzględnego oszustwa pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

1. Nie otwieraj drzwi nieznajomym – nie wpuszczaj ich do domu.

 

2. Sprawdź, czy osoba podająca się za pracownika instytucji pomocowej, faktycznie tam pracuje – zapytaj o identyfikator i zadzwoń do instytucji, z której rzekomo przyszła.

 

3. Nie daj się „złapać” na tanie oferty domokrążców – wcześniej poradź się kogoś z rodziny.

 

4. Nie udzielaj przez telefon informacji o swoich danych osobowych, numerach kont bankowych i hasłach do nich.

 

5. Nie ufaj nieznajomym, pod żadnym pozorem nie powierzaj swoich pieniędzy obcym osobom.

 

6. Nie podejmuj decyzji pochopnie, gdy rozmawiasz z kimś, kto podaje się za wnuczka lub inną bliską Ci osobę i prosi o pożyczenie pieniędzy. Zakończ rozmowę komunikatem typu: „Nie mogę teraz podjąć decyzji, potrzebuję czasu do namysłu. Zadzwoń za chwilę.” Połącz się telefonicznie z osobą, za którą podaje się rozmówca, albo z kimś jej najbliższym.

 

Pamiętaj: oszuści bezwzględnie wykorzystają Twoją ufność. Jeżeli będziesz mieć wrażenie, że ktoś próbuje Ciebie oszukać, natychmiast powiadom o tym Policję. Zadzwoń pod bezpłatny numer alarmowy 112 i przekaż informację o swoich podejrzeniach.

 

8. BIBLIOTEKA PARAFIALNA, czynna jest we wtorki i czwartki od godz. 16.00 – 18.00 i w niedzielę od godz. 11.00-12.30.

 

9. Instytut Świecki Ochotniczek Księdza Bosko zaprasza serdecznie w swoje szeregi kobiety w wieku 20-40 lat,  poszukujące drogi życia, zainteresowane powołaniem świeckich konsekrowanych. Kontakt: ochotniczki@wp.pl;

 

10.  Chrzestnymi, mogą być osoby ochrzczone, bierzmowane, które ukończyły

15 rok życia,  praktykujące tzn. uczęszczające co niedzielę do kościoła i przystępujące do sakramentów świętych oraz, jeśli są małżonkami, żyć w związku sakramentalnym. Żyjący w związkach partnerskich i zamieszkujący ze sobą bez sakramentu nie mogą być chrzestnymi, gdyż nie mogą przystąpić do Komunii św. Odpowiednie zaświadczenie moralności dla matki czy ojca chrzestnego, wydaje proboszcz parafii na terenie którego obecnie osoba zamieszkuje, czyli jest obecna fizycznie – nie musi mieć więc żadnego zameldowania, ale obowiązana jest zadbać o to, by być zapisana w kartotece parafialnej.

 

11.  21 stycznia ruszają zapisy do akcji „40 dni dla życia”. Modlitwa trwać będzie od Środy Popielcowej 6 marca do Niedzieli Palmowej 14 kwietnia. Aby dokonać zapisu na konkretną godzinę można to uczynić pod nr telefonu 513 129 362 lub e-mailem www.ksm.legnica.pl

 

12. Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio rozpoczęła nabór na rok szkolny 2019/2020. Jest ona szkołą publiczną, bez ustalonego obwodu i bez czesnego. „Dzień Otwarty” dla kandydatów do klas I i ich rodziców odbędzie się 28 lutego(czwartek) o godz. 17.00 w budynku szkoły przy ul. Szkolnej 25. Istnieje możliwość przeniesienia dziecka do klasy IV, V, VI i VII.

 

13. Kronika żałobna.

 

Pomódlmy się za zmarłych parafian, zmarłych z naszych rodzin. Szczególnie polecają się naszej modlitwie świętej pamięci Maria Dzwonek (l. 83), Marek Jaroni (l. 57), Ireneusz Tryba (l. 58), Jacek Hołda (l. 49), Rozalia Lipińska (l. 93).

   

Wieczny odpoczynek…                           

 

                                                       Ks. Paweł Bujak sdb-– proboszcz

Konto parafialne:

 

Bank Zachodni WBK S.A.

1 w Lubinie, ul. Odrodzenia 5,

59-300 Lubin

Nr rachunku: 91 1090 2082 0000 0001 0057 8697

======================================================================================================================================================

O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E

 5. Niedziela Zwykła – 10.02.2019r.

 

 

1. Wydarzenia:

 

a/ przypominamy, że w DNIU CHOREGO, który przypada 11 lutego a więc w poniedziałek, w naszej parafii, odbędzie się specjalna Msza św. za wszystkich chorych z parafii wraz z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych obecnym w kościele, o godz. 10.00;

 

b/ we czwartek, 14 lutego przypada święto Cyryla Mnicha i Metodego Biskupa, Patronów Europy;

 

2. BIBLIOTEKA PARAFIALNA, czynna jest we wtorki i czwartki od godz. 16.00 – 18.00 i w niedzielę od godz. 11.00-12.30.

 

3. Instytut Świecki Ochotniczek Księdza Bosko zaprasza serdecznie w swoje szeregi kobiety w wieku 20-40 lat,  poszukujące drogi życia, zainteresowane powołaniem świeckich konsekrowanych.

ochotniczki@wp.pl;

 

4. Dzisiaj zbieramy ofiary na ogrzewanie kościoła. Dziękujemy osobom, które podjęły się tej zbiórki.

 

5. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przybyli z pomocą przy rozbieraniu dekoracji bożonarodzeniowej w liczbie 29 osób.

 

5. Powracają adoracje Najświętszego Sakramentu w czwartki od godz. 17.15.

W każdy też czwartek po Mszy św. o godz. 18.00, obywało się będzie spotkanie Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, w Sali Rycerskiej.

 

6.  Chrzestnymi, mogą być osoby ochrzczone, bierzmowane, które ukończyły

15 rok życia,  praktykujące tzn. uczęszczające co niedzielę do kościoła i przystępujące do sakramentów świętych oraz jeśli są małżonkami, to żyć w związku sakramentalnym. Żyjący w związkach partnerskich i zamieszkujący ze sobą nie mogą być chrzestnymi, gdyż nie mogą przystąpić do Komunii św. Odpowiednie zaświadczenie moralności dla matki czy ojca chrzestnego, wydaje proboszcz parafii na terenie którego obecnie osoba zamieszkuje czyli jest obecna fizycznie – nie musi mieć więc żadnego zameldowania, ale obowiązana jest zadbać o to, by być zapisana w kartotece parafialnej.

 

7.  21 stycznia ruszają zapisy do akcji „40 dni dla życia”. Modlitwa trwać będzie od Środy Popielcowej 6 marca do Niedzieli Palmowej 14 kwietnia. Aby dokonać zapisu na konkretną godzinę można to uczynić pod nr telefonu 513 129 362 lub e-mailem www.ksm.legnica.pl

 

8. Salezjanie wraz ze Wspólnotą „Jordan” zapraszają do wzięcia udziału w kursie „DOBRA NOWINA”. Jednodniowy kurs, w dniu 16 lutego, odbędzie się w kaplicy Salezjańskiej Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 25 w Lubinie. Pozostałe informacje na plakacie.(tel. 503 004 971; zofiazasadni@gmail.com)

 

9. Na wspólną modlitwę w domach parafian

i błogosławieństwo na Nowy Rok, w tak zwanym czasie kolędowym, duszpasterze Salezjanie zostali zaproszeni do 43% mieszkań. Bardzo serdecznie dziękujemy parafianom za wspólne spotkanie oraz złożone tradycyjnie ofiary. Ofiary w dużej części zostaną przekazane na potrzeby Kurii Legnickiej oraz Seminarium Diecezjalne, a także na Salezjańskie Seminarium w Krakowie i potrzeby Inspektorii oraz naszego Domu Zakonnego. Bóg zapłać za troskę o te dzieła Kościoła!!!

 

10. Świętuj i długo żyj!

Zapraszamy Parafian do świętowania i odpoczynku dwóch dni w tygodniu: soboty i niedzieli, dlatego prosimy o rozważenie robienia potrzebnych zakupów  w marketach w czwartek i piątek. Zdrowie jest najcenniejszym darem, uczmy się więc twórczo, po chrześcijańsku dbać o nie i odpoczywać, stwarzając przestrzeń również dla duszy.

 

11. Kronika żałobna.

 

Pomódlmy się za zmarłych parafian, zmarłych z naszych rodzin. Szczególnie polecają się naszej modlitwie świętej pamięci Ignacy Hendzel, Barbara Marszałkowska(l. 84), Teresa Niemczynowska(l.72), Kazimierz Pawlik(l.84), Józef Świstak(l.83), Julia Kamińska(l.80), Bronisław Sarabin(l.83), Włodzimierz Dygoń(l.83).

   

Wieczny odpoczynek…                          

 

                                                       Ks. Paweł Bujak sdb-– proboszcz

Konto parafialne:

 

Bank Zachodni WBK S.A.

1 w Lubinie, ul. Odrodzenia 5,

59-300 Lubin

Nr rachunku: 91 1090 2082 0000 0001 0057 8697

===============================================================================================================================================

O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E

 4. Niedziela Zwykła – 03.02.2019r.

 

 

1. Wydarzenia:

 

a/ dzisiaj jeszcze, adoracja Najświętszego Sakramentu – w ciszy – od godz. 17.15;

 

b/ we wtorek, 5 lutego wspomnienie św. Agaty. Msza św. w intencji „Amazonek”

o wszelkie potrzebne łaski, tradycyjnie o godz. 16.00 ;

 

c/ w środę uczcimy świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy;

 

2. BIBLIOTEKA PARAFIALNA, czynna jest we wtorki i czwartki od godz. 16.00 – 18.00 i w niedzielę od godz. 11.00-12.30.

 

3. Proboszcz z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa ks. Ludwik Graf, prosi swoich parafian, którzy uczęszczają do naszej świątyni o zabranie informacji,

o stanie remontu kościoła. Informacje znajdują się na ławkach obok gazet.

 

4. Bóg zapłać za troskę o nasz kościół OSOBOM sprzątającym każdego tygodnia naszą świątynię  oraz za wszelkie ofiary składane na potrzeby naszego kościoła.

W przyszłą niedzielę będziemy zbierali ofiary na ogrzewanie kościoła.

 

5. Jutro będziemy rozbierali dekoracje bożonarodzeniowe. Serdecznie zapraszamy do pomocy na godz. 9.00.

 

6.  Chrzestnymi, mogą być osoby ochrzczone, bierzmowane, które ukończyły

15 rok życia,  praktykujące tzn. uczęszczające co niedzielę do kościoła i przystępujące do sakramentów świętych oraz jeśli są małżonkami, to żyć w związku sakramentalnym. Żyjący w związkach partnerskich i zamieszkujący ze sobą nie mogą być chrzestnymi, gdyż nie mogą przystąpić do Komunii św. Odpowiednie zaświadczenie moralności dla matki czy ojca chrzestnego, wydaje proboszcz parafii na terenie którego obecnie osoba zamieszkuje czyli jest obecna fizycznie – nie musi mieć więc żadnego zameldowania, ale obowiązana jest zadbać o to, by być zapisana w kartotece parafialnej.

 

7.  21 stycznia ruszają zapisy do akcji „40 dni dla życia”. Modlitwa trwać będzie od Środy Popielcowej 6 marca do Niedzieli Palmowej 14 kwietnia. Aby dokonać zapisu na konkretną godzinę można to uczynić pod nr telefonu 513 129 362 lub e-mailem www.ksm.legnica.pl

 

8. Kronika żałobna.

 

Pomódlmy się za zmarłych parafian, zmarłych z naszych rodzin. Szczególnie polecają się naszej modlitwie świętej pamięci Antoni Szaraniec(l.61) i zmarli Salezjanie!

   

Wieczny odpoczynek…                          

 

                                                       Ks. Paweł Bujak sdb-– proboszcz

 

 

 

Konto parafialne:

 

Bank Zachodni WBK S.A.

1 w Lubinie, ul. Odrodzenia 5,

59-300 Lubin

Nr rachunku: 91 1090 2082 0000 0001 0057 8697

 

==============================================================================================================================================

O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E

 3. Niedziela Zwykła – 27.01.2019r.

 

 

1. Wydarzenia:

 

a/ w poniedziałek, wspomnienie św. Tomasza z Akwinu;

 

b/ 31 stycznia, w Zgromadzeniu Salezjańskim, uroczystość św. Jana Bosko;

 

c/w Pierwszy Piątek miesiąca, kolejna Msza św. WSPÓLNOTOWA ZA ZMARŁYCH oraz za wszystkich, których już w tym roku – z naszej parafii – odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku. Wymieniamy imiona tych, których pogrzeb odbył się w styczniu;

 

d/  w Pierwszą Sobotę miesiąca przypada święto OFIAROWANIA PAŃSKIEGO, wg. tradycji Matki Bożej Gromnicznej – poświęcenie świec na każdej Mszy św.(również o godz. 18.00-tej). Tego dnia też tradycyjnie Msza św. i różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu NMP o godz. 7.00 rano,

 

e/  za tydzień Pierwsza Niedziela miesiąca:

        – zmiana tajemnic Żywego Różańca

        – adoracja Najświętszego Sakramentu – w ciszy – od godz. 17.15.

 

2. BIBLIOTEKA PARAFIALNA, czynna jest we wtorki i czwartki od godz. 16.00 – 18.00 i w niedzielę od godz. 11.00-12.30.

 

3. Instytut Świecki Ochotniczek Księdza Bosko zaprasza serdecznie w swoje szeregi kobiety w wieku 20-40 lat,  poszukujące drogi życia, zainteresowane powołaniem świeckich konsekrowanych.

ochotniczki@wp.pl;

 

4. Bóg zapłać za troskę o nasz kościół OSOBOM sprzątającym każdego tygodnia naszą świątynię  oraz za wszelkie ofiary składane na potrzeby naszego kościoła.

 

5.          Rozkład kolędy:

 

– 28 stycznia –    ul. Skłodowskiej 19

                         ul. Bema 9a,9b,9c,9d

                         ul. Sienkiewicza 10,11,13

 

-29 stycznia –  ul. Skłodowskiej 19a    

                         ul. Willowa – cała 

                         ul. Sienkiewicza 15,17 i ul. Słoneczna

 

– 30 stycznia – ul. Skłodowskiej 19b

                         ul. Skłodowskiej 21c,21d 

                         ul. Spółdzielcza – cała

 

– 31 stycznia – ul. Skłodowskiej 21,21a,21b

                        

– 01 luty –        ul. Skłodowskiej 20,22,24,28,32,34,36,36a

                                                     38,35,31,29,27,25,23

      

 Zakończenie kolędy planujemy więc na 1-go lutego.

 

6.  Chrzestnymi, mogą być osoby ochrzczone, bierzmowane, które ukończyły

15 rok życia,  praktykujące tzn. uczęszczające co niedzielę do kościoła i przystępujące do sakramentów świętych oraz jeśli są małżonkami, to żyć w związku sakramentalnym. Żyjący w związkach partnerskich i zamieszkujący ze sobą nie mogą być chrzestnymi, gdyż nie mogą przystąpić do Komunii św. Odpowiednie zaświadczenie moralności dla matki czy ojca chrzestnego, wydaje proboszcz parafii na terenie którego obecnie osoba zamieszkuje czyli jest obecna fizycznie – nie musi mieć więc żadnego zameldowania, ale obowiązana jest zadbać o to, by być zapisana w kartotece parafialnej.

 

7.  21 stycznia ruszają zapisy do akcji „40 dni dla życia”. Modlitwa trwać będzie od Środy Popielcowej 6 marca do Niedzieli Palmowej 14 kwietnia. Aby dokonać zapisu na konkretną godzinę można to uczynić pod nr telefonu 513 129 362 lub e-mailem www.ksm.legnica.pl

 

8. Kronika żałobna.

 

Pomódlmy się za zmarłych parafian, zmarłych z naszych rodzin. Szczególnie polecają się naszej modlitwie świętej pamięci Maria Kowalczyk(l.88), Marian Wawrzyniak(l.64), Zbigniew Kląskała(l.69), Alicja Szpakowska(l.78), Zdzisław Trznadel(l.76) i Stanisław Szostek, którego pogrzeb odbędzie się w Chocianowie, w poniedziałek (28 stycznia), o godz. 13.00.

   

Wieczny odpoczynek…                          

 

                                                       Ks. Paweł Bujak sdb-– proboszcz

Konto parafialne:

 

Bank Zachodni WBK S.A.

1 w Lubinie, ul. Odrodzenia 5,

59-300 Lubin

Nr rachunku: 91 1090 2082 0000 0001 0057 8697

 

==========================================================================================================================================

O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E

 2. Niedziela Zwykła – 20.01.2019r.

 

 

1. Wydarzenia:

 

a/w poniedziałek, wspomnienie św. Agnieszki;

 

b/ od wtorku, 22 stycznia rozpoczynamy NOWENNĘ przed uroczystością św. Jana Bosko;

 

c/ 24 stycznia, w czwartek, w Rodzinie Salezjańskiej święto św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła, od którego jako Patrona, SALEZJANIE wzięli swoja nazwę;

 

d/ w piątek, święto nawrócenia św. Pawła, Apostoła;

 

e/ w sobotę, wspomnienie świętych Tymoteusza i Tytusa.

 

2. BIBLIOTEKA PARAFIALNA, czynna jest we wtorki i czwartki od godz. 16.00 – 18.00 i w niedzielę od godz. 11.00-12.30.

 

3. Instytut Świecki Ochotniczek Księdza Bosko zaprasza serdecznie w swoje szeregi kobiety w wieku 20-40 lat,  poszukujące drogi życia, zainteresowane powołaniem świeckich konsekrowanych.

ochotniczki@wp.pl;

 

4. Bóg zapłać za troskę o nasz kościół OSOBOM sprzątającym każdego tygodnia naszą świątynię  oraz za wszelkie ofiary składane na potrzeby naszego kościoła.

 

5.          Rozkład kolędy:

 

– 21 stycznia – ul. Mickiewicza 88 + Łukasiewicza

                         ul. Tysiąclecia 4,5,6,7,8

                         ul. 1-go Maja – cała

 

-22 stycznia –  ul. Mickiewicza 90    

                         ul. Kościuszki 30a,30,32a,32,34a,34

                         ul. Tysiąclecia 9,10,11,13,14

                         ul.  Skłodowskiej 100-170

– 23 stycznia – ul. Traugutta 1,2,2a,4,5,6,7,8,9 

                         ul. Armii Krajowej 2a,4

                         ul. Tysiąclecia 15,16,17,18,19,20

                         ul.  Kopernika 1,1a,2,2a,3,3a

– 24 stycznia – ul. Traugutta 10,11,12,13

                         ul. Armii Krajowej 6,8,9

                         ul. Grodzka 1,3,5

                         ul. Kopernika 4,5,6,9,10

– 25 stycznia – ul. Skłodowskiej 1,3,5,11

                         ul. Armii Krajowej 11,12,13,14,14a,15,16,16a,17

                         ul. Grodzka 7,9,11 i Reja 1

                         ul. Skłodowskiej-Hotele 96,98 – od godz. 11.00

 

 

– 26 stycznia – ul. Skłodowskiej 13,14a,15,15a,16,16a,16b,17,18

    (sobota)         ul. Armii Krajowej 19 i Bankowa 4,6,8,12,14

                         ul. Reja 2 i Kołłątaja oraz Łokietka -cała

– 27 stycznia – ul. Bankowa 13,15,17,16

                         ul. Drzymały 13b

                         ul. Sienkiewicza 2,3a,3b,6,7,8,9

– 28 stycznia – ul. Skłodowskiej 19

                         ul. Bema 9a,9b,9c,9d

                         ul. Sienkiewicza 10,11,13

 

6. Spowiedź podczas kolędy, w godzinach wieczornych tradycyjnie odbywa się pół godziny przed Mszą św., a więc od godz. 17.30, z wyjątkiem środy albowiem wtedy odprawiamy cotygodniową nowennę do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.

 

7.  Chrzestnymi, mogą być osoby ochrzczone, bierzmowane, które ukończyły

15 rok życia,  praktykujące tzn. uczęszczające co niedzielę do kościoła i przystępujące do sakramentów świętych oraz jeśli są małżonkami, to żyć w związku sakramentalnym. Żyjący w związkach partnerskich i zamieszkujący ze sobą nie mogą być chrzestnymi, gdyż nie mogą przystąpić do Komunii św. Odpowiednie zaświadczenie moralności dla matki czy ojca chrzestnego, wydaje proboszcz parafii na terenie którego obecnie osoba zamieszkuje czyli jest obecna fizycznie – nie musi mieć więc żadnego zameldowania, ale obowiązana jest zadbać o to, by być zapisana w kartotece parafialnej.

 

8.  Salezjanie z parafii św. Jana Bosko w Lubinie, zapraszają w tym tygodniu,

 na następujące spotkania:

          – 25 stycznia o godz. 18.30 na KOCIOŁEK KULTURY, z ks. Tadeuszem Isakowiczem – Zalewskim na wykład pt.: „75 rocznica apogeum ukraińskiego ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich”

          – 26 stycznia na godz. 15.00, na spektakl ZMARTWYCHWSTANIE, dramat który jest komentarzem do historii Polski w wykonaniu studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

 

9. Kronika żałobna.

 

Pomódlmy się za zmarłych parafian, zmarłych z naszych rodzin. Szczególnie polecają się naszej modlitwie świętej pamięci Piotr Dubieniecki(l.98); Emilia Kłos(l.64); Halina Ernest(l.83); Janusz Janik(l.57); Krystyna Kuźma(l.81).

   

Wieczny odpoczynek…                          

 

                                                       Ks. Paweł Bujak sdb-– proboszcz

Konto parafialne:

 

Bank Zachodni WBK S.A.

1 w Lubinie, ul. Odrodzenia 5,

59-300 Lubin

Nr rachunku: 91 1090 2082 0000 0001 0057 8697

 

=======================================================================================================================================

 

 

O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E

 Niedziela – Uroczystość Chrztu  Pańskiego 13.01.2019r.

 

 

1. Wydarzenia:

 

a/ niedziela Chrztu Pańskiego, kończy okres Bożego Narodzenia i rozpoczyna pierwszą część okresu zwykłego. Tradycyjnie kolędy będziemy śpiewali

do 2 lutego;

 

b/ 17 stycznia, we czwartek, wspomnienie św. Antoniego, opata;

 

c/ w sobotę św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa;

 

d/ w przyszłą niedzielę, 20 stycznia tradycyjne SPOTKANIE OPŁATKOWE  na plebanii o godz. 15.00 dla Wspólnoty Różańcowej, Stowarzyszenia Krwi Chrystusa, Odnowy w Duchu Świętym, Czcicieli Niepokalanego Serca NMP.

 

 

2. BIBLIOTEKA PARAFIALNA, czynna jest we wtorki i czwartki od godz. 16.00 – 18.00 i w niedzielę od godz. 11.00-12.30.

 

3. Instytut Świecki Ochotniczek Księdza Bosko zaprasza serdecznie w swoje szeregi kobiety w wieku 20-40 lat,  poszukujące drogi życia, zainteresowane powołaniem świeckich konsekrowanych.

ochotniczki@wp.pl;

 

4.  Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na potrzeby naszego kościoła. Na dzień dzisiejszy parafia nie ma żadnych długów.

Trwają dalej pracę przy remoncie kaplicy Matki Bożej Niepokalanej od strony krzyża. Obecnie wykonujemy prace elektryczne z nowym przyłączem elektrycznym; wykonywana jest też krata oraz przygotowywany jest monitoring

a także nowe przyłącze dla alarmu ruchowego i dymnego.

 

 

5.          Rozkład kolędy:

 

– 14 stycznia –   ul. Mickiewicza 76

                        ul. Drzymały 8,9,10

                        ul. Cedyńska 1,2,3,4

 

-15 stycznia –  ul. Mickiewicza 78   

                         al. Drzymały 11,12a, 13A; Broniewskiego 2

                         ul. Krasickiego 13,14,15,16

                         ul. Cedyńska 5,6,7,8,9

– 16 stycznia – ul. Mickiewicza 80 

                         ul. Broniewskiego 2a,4,4a,6,6a

                         al. Kościuszki 14,16,18,20,20a,22,22a

                         ul. Cedyńska 10,11,12

– 17 stycznia – ul. ul. Śląska 2, 2a; Żwirki i Wigury – cała

                         ul. Kościuszki 24,26,26a i Bankowa 1,3,7,7a,9,11

                              Rynek 1,2,3,4,5,6

– 18 stycznia – ul. Mickiewicza 82

                         ul. Szkolna 3,5,7,9,11

                         ul. Kościuszki 26b,28,28a,28b

                              Rynek 7,8,13,14,15

– 19 stycznia – ul. Mickiewicza 84

    (sobota)        ul. Szkolna 13,15,17,19,21

                         ul. Kościuszki 17,19,21

                              Rynek 16,17,18,19,20,21,22 – od godz. 10.00

– 20 stycznia –  ul. Mickiewicza 86

                         ul. Kazimierza Wlk. 1,2,3,4

                         ul. Kościuszki 23,36a,36,38a,38

– 21 stycznia – ul. Mickiewicza 88 + Łukasiewicza

                         ul. Tysiąclecia 4,5,6,7,8

                         ul. 1-go Maja – cała

 

6. Spowiedź podczas kolędy, w godzinach wieczornych tradycyjnie odbywa się pół godziny przed Mszą św., a więc od godz. 17.30, z wyjątkiem środy albowiem wtedy odprawiamy cotygodniową nowennę do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.

 

7.  Chrzestnymi, mogą być osoby ochrzczone, bierzmowane, które ukończyły

15 rok życia,  praktykujące tzn. uczęszczające co niedzielę do kościoła i przystępujące do sakramentów świętych oraz jeśli są małżonkami, to żyć w związku sakramentalnym. Żyjący w związkach partnerskich i zamieszkujący ze sobą nie mogą być chrzestnymi, gdyż nie mogą przystąpić do Komunii św. Odpowiednie zaświadczenie moralności dla matki czy ojca chrzestnego, wydaje proboszcz parafii na terenie którego obecnie osoba zamieszkuje czyli jest obecna fizycznie – nie musi mieć więc żadnego zameldowania, ale obowiązana jest zadbać o to, by być zapisana w kartotece parafialnej.

 

8. Koło Radia Maryja przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, zaprasza

14 stycznia na spotkanie, które rozpocznie się w  salce na Plebanii, tradycyjnie modlitwą o godz. 17.30. Po Mszy św. spotkanie na którym odbędzie się dzielenie opłatkiem.

 

9. Kronika żałobna.

 

Pomódlmy się za zmarłych parafian, zmarłych z naszych rodzin. Szczególnie polecają się naszej modlitwie świętej pamięci Daniela Rytwińska(l.87), Mieczysław Terlecki-Semkowicz(l.80), Stefania Świtalska(l.91), Irena Kruga(l.81), Helena Drzystek(l.64).

   

Wieczny odpoczynek…                          

 

                                                       Ks. Paweł Bujak sdb-– proboszcz

Konto parafialne:

 

Bank Zachodni WBK S.A.

1 w Lubinie, ul. Odrodzenia 5,

59-300 Lubin

Nr rachunku: 91 1090 2082 0000 0001 0057 8697

 

==========================================================================================================================================

O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E

 Niedziela – Uroczystość Objawienia Pańskiego 06.01.2019r.

 

 

1. Wydarzenia:

 

a/ dzisiaj przy wyjściu z naszego kościoła ministranci i lektorzy  – za dobrowolną ofiarą – będą rozprowadzali poświęcone kadzidło i kredę. Będzie je można również nabyć w zakrystii;

 

b/w przyszłą niedzielę przypada święto Chrztu Pańskiego, które kończy okres Bożego Narodzenia i rozpoczyna pierwszą część okresu zwykłego. Tradycyjnie kolędy będziemy śpiewali do 2 lutego;

 

 

2. BIBLIOTEKA PARAFIALNA, czynna jest we wtorki i czwartki od godz. 16.00 – 18.00 i w niedzielę od godz. 11.00-12.30.

 

3. Instytut Świecki Ochotniczek Księdza Bosko zaprasza serdecznie w swoje szeregi kobiety w wieku 20-40 lat,  poszukujące drogi życia, zainteresowane powołaniem świeckich konsekrowanych.

ochotniczki@wp.pl;

 

4. MSZE ŚW. ZBIOROWE ZA ZMARŁYCH, będziemy odprawiali przez cały 2019 rok, w Pierwsze Piątki miesiąca, o godz. 18.00.

 

 

5.          Rozkład kolędy:

 

– 7 stycznia –   ul. Mickiewicza 52,54,56,58

                       al. Niepodległości 4

                       ul. ks. Ludwika 45,47

                       ul. Deyny, Górskiego, Lotników, Spacerowa

 

– 8 stycznia –   ul. Mickiewicza 57,59,61,63,65    

                         al. Niepodległości 4a

                         ul. Staszica 8,10

– 9 stycznia –   ul. Mickiewicza 60,62,64,66

                         ul. Mickiewicza 67,69,71,73,75

                         al. Niepodległości 6

                         ul. Staszica 12,14

– 10 stycznia – ul. Mickiewicza 68

                         ul. Krasickiego 1,2,3

                         al. Niepodległości 6a

                         ul. Staszica 16,18,20

– 11 stycznia – ul. Mickiewicza 70

                         ul. Krasickiego 4,5,6

                         ul. Drzymały 1,2,2a,2b

                         ul. Staszica 22,24,26

 

 

 

– 12 stycznia – ul. Mickiewicza 72

                         ul. Krasickiego 7,8,9

                         ul. Drzymały 2c,3,4

                         ul. Staszica 28,30,32

 

– 13 stycznia –  ul. Mickiewicza 74

                         ul. Krasickiego 10,11,12

                         ul. Drzymały 5,6,7

                         ul. Staszica 34,36,38

 

– 14 stycznia – ul. Mickiewicza 76

                         ul. Drzymały 8,9,10

                         ul. Cedyńska 1,2,3,4

 

6. Spowiedź podczas kolędy, w godzinach wieczornych tradycyjnie odbywa się pół godziny przed Mszą św., a więc od godz. 17.30, z wyjątkiem środy albowiem wtedy odprawiamy cotygodniową nowennę do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.

 

7. Msza św. za + Zuzannę Ładzińską, zamówiona przez sąsiadów z ul. Kościuszki 26B, zostanie odprawiona 11 stycznia o godz. 18.00.

 

8. Posumowanie ROKU 2018:

Parafia liczy statystycznie 13400 osób, natomiast liczba wiernych

to około 6500 (według rozeznania kolędowego).

W praktykach niedzielnych uczestniczy około 2500 wiernych.

Komunię św. regularnie przyjmuje 60% obecnych w kościele.

W tym roku na cmentarz odprowadziliśmy 199-iu parafian oraz kilka pogrzebów odbyło się poza parafią; ochrzciliśmy 78 osób; świętym węzłem małżeńskim połączyliśmy 27 par; sakrament bierzmowania przyjęło 38 osób a Pierwszą Komunię przyjęło 120 dzieci( tylko połowa dzieci była z naszej parafii); comiesięczną opieką obejmujemy ponad 100 osób starszych i chorych, które nie mogą chodzić do kościoła.

 

 

7. Kronika żałobna.

 

Pomódlmy się za zmarłych parafian, zmarłych z naszych rodzin. Szczególnie polecają się naszej modlitwie świętej pamięci Zofia Lewandowska(l.86), Eugenia Maciejewska(l.57), Ewa Kubieniec(l.54), Piotr Bajer(l.64), Jerzy Kalisz(l.87), Urszula Obuszkiewicz(l.69), Jadwiga Lewicka(l.84).

   

Wieczny odpoczynek…                          

 

                                                        Ks. Paweł Bujak sdb-– proboszcz

 

 

Konto parafialne:

 

Bank Zachodni WBK S.A.

1 w Lubinie, ul. Odrodzenia 5,

59-300 Lubin

Nr rachunku: 91 1090 2082 0000 0001 0057 8697