“Skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wylanie Ducha Świętego, jak to, które zostało udzielone w dniu Pięćdziesiątnicy. Wyciska ono w duszy niezatarte znamię – charakter, przynosi wzrost łaski chrzcielnej: zakorzenia głębiej w synostwie Bożym, ściślej jednoczy nas z Chrystusem i Jego Kościołem; pomnaża w nas dary Ducha Świętego; udziela specjalnej mocy do wyznawania wiary chrześcijańskiej. Może go otrzymać, tylko jeden raz, ochrzczony będący w stanie łaski.” 

(Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, 268 – 269)

 

Informacje ogólne.

Według  Instrukcji dotyczącej sakramentu bierzmowania, która jest owocem prac synodalnych, podtrzymany został trzyletni okres przygotowawczy kandydatów. Czas ten, podzielony na przygotowanie dalsze (pierwszy i drugi rok) oraz bliższe (ostatni rok) jest szczególnym momentem formacyjnym młodzieży.

Zgłaszanie kandydatury.

Osoba, która pragnie przyjąć sakrament bierzmowania powinna osobiście zgłosić się do księży odpowiedzialnych za przygotowanie: ks. Adama Jarząbka lub ks. Piotra Strykowskiego w celu przedłożenia pisemnej prośby o udzielenie sakramentu, otrzymania dzienniczka oraz uzyskania innych, bardziej szczegółowych informacji. Standardowo rok formacyjny rozpoczyna się we wrześniu i to wtedy należy dokonać zgłoszenia. W innych, szczególnych wypadkach można zgłosić się w innym terminie.

Spotkania formacyjne.

W naszej parafii odbywają się specjalne spotkania formacyjne kandydatów do bierzmowania według następującego porządku:

  •   I rok formacyjny: 
  •  II rok formacyjny:
  • III rok formacyjny:

Miejsce spotkań:

Obowiązki kandydatów do bierzmowania.

Pragnienie otrzymania tego sakramentu, które jest równoznaczne z dążeniem do pogłębienia zażyłości z Chrystusem i do otwarcia się na działanie Ducha Świętego, powinno także obudzić zmysł przynależności do Kościoła powszechnego i wspólnoty parafialnej.

Przejawem autentycznego pragnienia jest zaangażowanie w życie parafialne. Dlatego od kandydatów do bierzmowania oczekuje się:

  • aktywnego uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii o godz. 10:00 oraz pierwszopiątkowej o godz. 18:00 (siadamy tylko w ławkach bez oparć przed ołtarzem);
  • udziału w nabożeństwach okresowych (różaniec, droga krzyżowa, litania loretańska, litania do NSPJ);
  • korzystania z sakramentów świętych, zwł. spowiedzi;
  • regularnego udziału w spotkaniach formacyjnych;
  • zaangażowania w wybraną grupę przykościelną (np. Oratorium, SPE, Służba Liturgiczna);
  • praktykowania zasad wiary w życiu codziennym.

Podsumowanie rocznego okresu formacyjnego odbywa się na przełomie maja i czerwca w formie rozmowy z księdzem przygotowującym oraz weryfikacji w/w. praktyk na podstawie dzienniczka.